Do 30 września przedłużamy nabór wniosków na budowę i przebudowę infrastruktury transportu publicznego

Do 30 września przedłużamy nabór wniosków na budowę i przebudowę infrastruktury transportu publicznego

29.05.2024

Beneficjenci z regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) do 30 września mogą składać wnioski na projekty poprawiające transport publiczny w regionie. To może obejmować budowę nowych przystanków, modernizację już istniejącej infrastruktury oraz wprowadzenie nowych rozwiązań cyfrowych, które poprawią sposób poruszania się po mieście.

Nabór prowadzony jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Działania 3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Na jakie działania mobilności miejskiej można uzyskać dofinansowanie?

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich wsparcie będzie udzielone na projekty w zakresie:

  • Budowy i przebudowy infrastruktury przystankowej wraz z wyposażeniem;
  • Infrastruktury niezbędnej dla eksploatacji, utrzymania i obsługi taboru transportu publicznego wraz z niezbędnymi urządzeniami, budowa i przebudowa węzłów przesiadkowych, w tym obiektów P&R;
  • Systemów cyfrowych dla transportu publicznego i bezemisyjnej mobilności, w tym szczególnie w zakresie integracji taryfowej i wdrożenia koncepcji „Mobilność jako usługa” (MaaS).

Działania takie jak nasadzenia drzew, instalacja zielonej infrastruktury czy wymiana oświetlenia ulicznego będą wspierane tylko jako część większego projektu.

Obiekty P&R (Park and Ride) będą wspierane tylko, jeśli są zlokalizowane z dala od centrów miast i zintegrowane z transportem publicznym. W miastach powyżej 50 tys. mieszkańców wsparcie dla tych obiektów będzie możliwe, jeśli są poza obszarem śródmieścia określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Interwencja w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej będzie możliwa:

  • W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz ich okolicach, jeśli mają przyjęty Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) lub inny dokument planowania transportu miejskiego z zobowiązaniem, że SUMP zostanie przyjęty do 31 grudnia 2025 r.
  • W miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, jeśli mają odpowiedni dokument planowania transportu miejskiego (np. strategię IIT lub strategię rozwoju ponadlokalnego), przy czym preferowany będzie SUMP.

Region Mazowiecki regionalny (RWS)

Przypominamy, że Region Mazowiecki regionalny, to powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wyszkowski, żuromiński, zwoleński, żyrardowski

Czas trwania naborów i sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do 30 września 2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu, natomiast partnerem wnioskodawca może być w dowolnej liczbie projektów

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie konkursu FEMA.03.01-IP.01-041/24

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content