Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach , Priorytetu III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działania 3.1. Mobilność miejska, typ projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr FEMA.03.01-IP.01-041/24.

3.1. Mobilność miejska, typ projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr FEMA.03.01-IP.01-041/24

3.1 Mobilność miejska

Komunikaty

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.03.01-IP.01-041/24 (decyzja 21 maja 2024 r.)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 21 maja 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.03.01-IP.01-041/24 do 30 września 2024 r. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców. 3.1. Mobilność miejska, typ projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza […]publikacja 22.05.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna

NA CO

 • centrum przesiadkowe
 • mobilność miejska
 • park and ride

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 1. Budowy i przebudowy infrastruktury przystankowej wraz z wyposażeniem.
 2. Infrastruktury niezbędnej dla eksploatacji, utrzymania i obsługi taboru transportu publicznego wraz z niezbędnymi urządzeniami, budowa i przebudowa węzłów przesiadkowych, w tym obiektów P&R.
 3. Systemów cyfrowych dla transportu publicznego i bezemisyjnej mobilności, w tym szczególnie w zakresie integracji taryfowej i wdrożenia koncepcji „Mobilność jako usługa” (MaaS).
 4. Działania polegające np. na nasadzeniach drzew, instalacji elementów zielonej infrastruktury, czy też wymianie oświetlenia ulicznego będą wspierane wyłącznie jako element projektu.
 5. W przypadku obiektów P&R wspierane będą jedynie obiekty położone z dala od centrów miast i jedynie wówczas, jeżeli będą one zintegrowane z transportem publicznym. W miastach powyżej 50 tys. mieszkańców wsparcie dla tych obiektów będzie możliwe pod warunkiem ich zlokalizowania poza obszarem funkcjonalnym śródmieścia, wyznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 6. Interwencja w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej możliwa będzie:
 • W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w gminach położonych na ich miejskich obszarach funkcjonalnych, pod warunkiem przyjęcia:

– SUMP (znajduje się w repozytorium SUMP zawierającym Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF) lub

– innego dokumentu dotyczącego planowania transportu miejskiego oraz zobowiązanie, że SUMP zostanie przyjęty nie później niż 31 grudnia 2025 r.

Należy pamiętać, że SUMP powinien być przyjęty przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego.

 • W miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, pod warunkiem przyjęcia odpowiedniego dokumentu dotyczącego planowania transportu miejskiego (np. dostosowanej strategii IIT/strategii rozwoju ponadlokalnego), przy czym preferowany będzie SUMP.

7. Projekt musi znajdować się na Liście projektów w Strategii rozwoju ponadlokalnego lub strategii terytorialnej, pozytywnie zaopiniowanej przez IZ FEM 2021-2027, w ramach instrumentu terytorialnego – Mazowieckie Strukturalne Inwestycje Terytorialne (MSIT).

8. Wsparcie udzielane w ramach niniejszego działania będą komplementarne do wsparcia udzielonego w ramach programu krajowego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (dotyczy miast: Radom, Siedlce i Ostrołęka).

9. Projekt powinien być zintegrowany – oznacza to, że wpisuje się w cele rozwoju obszaru funkcjonalnego objętego instrumentem MSIT i jest ukierunkowany na rozwiązywanie wspólnych problemów rozwojowych – czyli ma wpływ na więcej niż 1 gminę w MOF oraz jego realizacja jest uzasadniona zarówno w części diagnostycznej, jak i w części kierunkowej strategii. Projekt zintegrowany powinien spełniać przynajmniej jeden z dwóch warunków:

 • jest projektem partnerskim w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej;
 • deklarowany jest wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy projektu, np. wspólne wykorzystanie stworzonej w jego ramach infrastruktury.

 

Kto może składać wnioski:

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
61 407 525,00 PLN

Termin naboru

start

21.05.2024

koniec

30.09.2024

Wyniki

I kwartał
2024
2024
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content