Więcej czasu na składanie wniosków na realizację projektów z aktywizacji społecznej i zawodowej – do 29 kwietnia 2024 r.

Więcej czasu na składanie wniosków na realizację projektów z aktywizacji społecznej i zawodowej – do 29 kwietnia 2024 r.

10.04.2024

Wychodząc naprzeciw beneficjentom, Zarząd Województwa Mazowieckiegowydłużył termin składania wniosków w ramach konkursów z Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa. Konkursy dla regionu Mazowieckiego regionalnego oraz regionu Warszawskiego stołecznego będą trwały do 29 kwietnia 2024 r. Mieszkańcy Mazowsza, którzy są bezrobotni oraz zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą liczyć na wsparcie. Pomoc w ramach realizowanych projektów będzie kompleksowa, z wykorzystaniem wielu instrumentów aktywizacji. Dofinansowanie pochodzi z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Wnioski w wersji online przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze Europejskie aktywizują mieszkańców Mazowsza

Przypominamy, że nadal aktualne są dwa konkursy w ramach Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS) oraz dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR).

Unia Europejska mocno wspiera działania, które pomagają osobom bezrobotnym wrócić na rynek pracy. Poprzez realizowane projekty staramy się zmieniać mentalność ludzi biernych, wzmacniamy ich kompetencje, pomagamy uwierzyć w siebie. Ogłoszone właśnie konkursy są kontynuacją działań z poprzedniej perspektywy i cieszymy się, że nadal środki europejskie lokowane są w człowieka

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Region Warszawski stołeczny (RWS)

Kwota dofinasowania w ramach 1 typu projektów to 7 820 628,08 zł ((UE+BP).

Kwota dofinasowania w ramach 2 typu projektów wyniesie 14 726 683,40 zł (UE+BP).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% (50% UE + 45% BP).

Konkurs skierowany jest do beneficjentów i osób zamieszkałych na terenie regionu Warszawskiego stołecznego. Przypominamy, jakie powiaty stanowią ten obszar: m.st. Warszawa, legionowski, miński, otwocki, wołomiński, nowodworski, grodziski, piaseczyński, pruszkowski i warszawski zachodni.

Region Mazowiecki regionalny (RMR)

Kwota dofinasowania w ramach 1 typu projektów to 18 651 545,25 zł (UE+BP).

Kwota dofinasowania w ramach 2 typu projektów wyniesie 14 102 427,22 zł (UE+BP).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% (85% UE + 10% BP).

Obszar regionu Mazowieckiego regionalnego tworzą powiaty województwa mazowieckiego z wyłączeniem powiatów: m.st. Warszawa, legionowskiego, mińskiego, otwockiego, wołomińskiego, nowodworskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego.

Dofinansowanie w konkursach podzielone zostało na 2 typy projektów.

1. Typ projektu – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy zastosowaniu usług aktywnej integracji.

Pomoc będzie realizowana poprzez wdrażanie kompleksowych i zindywidualizowanych programów ukierunkowanych na aktywizację społeczną i zawodową osób w najtrudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji:

  • społecznej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika) – w celu nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika):

np. działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego – spotkania z socjoterapeutą, psychologiem, prawnikiem, mediatorem, a także jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową – warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu, praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego Ważna informacja! Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania.

  • zawodowej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika) – w celu pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, jak również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, np. prace społecznie użyteczne, staże zawodowe, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową, zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego, kursy i szkolenia zawodowe.
  • edukacyjnej – w celu nabycia lub potwierdzenia kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji (m.in. w ramach edukacji formalnej),
  • zdrowotnej – w celu wyeliminowania lub złagodzenia barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. Finansowanie usług zdrowotnych jest możliwe w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym, zaś finansowanie leczenia jest możliwe wyłącznie w ramach opieki długoterminowej, jako wsparcie towarzyszące.

2. Typ projektu – Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej.

Wspierane będą usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników, świadczone przez podmioty integracji społecznej, takie jak centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej. Wsparcie dotyczyć będzie tworzenia nowych oraz rozszerzenia działalności istniejących podmiotów. Planowane jest udzielanie wsparcia na obszarach, które zgłaszają zapotrzebowanie na tworzenie oraz rozwój już istniejących CIS, KIS, WTZ, ZAZ.

Dofinansowane będą projekty obejmujące m.in. działania mające na celu:

  • realizację komponentu wspierającego proces reintegracji uczestników (element obligatoryjny),
  • analizę oraz wybór profilu tworzonej lub rozwijanej działalności z uwzględnieniem lokalnych potrzeb (uczestników oraz rynku),
  • przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną,
  • wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zapewnienie urządzeń i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności,
  • zatrudnienie niezbędnego personelu.

Ważne! Nie można łączyć typów operacji nr 1 i nr 2 w ramach jednego projektu.

Kto skorzysta ze wsparcia?

Uczestnikami realizowanych projektów będą osoby bierne zawodowo np. osoby obarczone obowiązkami rodzinnymi i opiekuńczymi czy osoby chore i z niepełnosprawnością. Kto jeszcze? Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z chorobami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Na wsparcie będą mogły liczyć również osoby opuszczające placówki opieki instytucjonalnej, wykluczone komunikacyjnie czy osoby, które opuściły jednostki penitencjarne w terminie ostatnich 12 miesięcy.

Aby pomoc była skuteczna, beneficjent powinien wdrażać indywidualny plan działania, stworzony dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb, a także wskazywać kierunki rozwoju uczestnika.

Czas trwania naborów

Oba konkursy trwają od 22 marca do 29 kwietnia 2024 r. Beneficjenci składają wnioski wyłącznie w formie cyfrowej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

• Administracja publiczna;

• Instytucje nauki i edukacji;

• Instytucje wspierające biznes;

• Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;

• Partnerstwa;

• Partnerzy społeczni;

• Przedsiębiorstwa;

• Służby publiczne.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naborów znajduje się na stronach naborów:

8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, nr FEMA.08.01-IP.01-025/24 dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)

8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content