Ważne informacje dla gmin

Data wpisu 12.10.2017

Konferencja nt. „ROLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REWITALIZACJI MIAST. Perspektywy Polski, Francji i krajów Grupy Wyszehradzkiej”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji nt. „ROLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REWITALIZACJI MIAST. Perspektywy Polski, Francji i krajów grupy Wyszehradzkiej”  skierowanej do pracowników samorządowych służb odpowiedzialnych za działania dotyczące ochrony zabytków, oraz pracowników urzędów miast zaangażowanych w procesy rewitalizacyjne.

W ramach konferencji omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe w programach rewitalizacji?
  • Jak zarządzać, eksponować dziedzictwo, aby wesprzeć rozwój gospodarczy?
  • Jak zadbać o integrację społeczności lokalnych, kształtowanie odpowiedzialności za swoje otoczenie?
  • Jak zainteresować, zorganizować i wykorzystać turystykę miejską na zrewitalizowanych obszarach miast historycznych?
  • Jak zapewnić harmonię przestrzenną między dawnym i nowym zasobem nieruchomości?
  • Jak uregulować nowe relacje miedzy partnerami rewitalizacji z sektora publicznego i prywatnego?

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Kultury Republiki Francji i odbędzie się w dniach 13-14 listopada br.  w Ministerstwie Rozwoju w sali im. Grażyny Gęsickiej.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/rola-dziedzictwa-kulturowego-w-rewitalizacji-miast-perspektywy-polski-francji-i-krajow-grupy-wyszechradzkiej/

Udział w konferencji jest bezpłatny, w celu udziału należy dokonać rejestracji. Bezpośredni link do rejestracji na konferencję: https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/zapisy-na-konferencje/

Data wpisu 25.08.2017

Ministerstwo Rozwoju informuje, iż 31 sierpnia br. w Warszawie odbędzie się spotkanie otwierające a w kolejnych tygodniach września następne 4 spotkania (Iława/ Piła/ Puławy/ Katowice) dotyczące nowego konkursu Human Smart Cities.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz harmonogram spotkań wraz z formularzem rejestracyjnym znajdą Państwo w poniższymi linku: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – spotkania informacyjne

Ogłoszenie konkursu nastąpiło 18 lipca 2017 r. a termin składania fiszek projektowych w pierwszym etapie naboru upływa 16 października 2017 r.

Data wpisu 25.05.2017

Konferencja Ministerstwa Rozwoju „Rewitalizacja w małych miastach”

Ministerstwo Rozwoju zaprasza w dniach 5-7 czerwca br. do Mierzęcina k. Dobiegniewa na konferencję skierowaną w sposób szczególny do miast małych i średnich. Rewitalizacja stanowi szansę na rozwój dla miast i małych miejscowości. Jednocześnie zgodnie ze wskazaniem Krajowej Polityki Miejskiej 2023, małe i średnie miasta mają większe trudności we wdrażaniu nowoczesnych działań rozwojowych, co najczęściej wynika z możliwości finansowych czy potencjału instytucjonalnego.

W trakcie konferencji omówione zostaną:

  • zagadnienia związane z monitorowaniem zjawisk kryzysowych w mieście od etapu diagnozy gminy, poprzez diagnozę pogłębioną obszaru rewitalizacji do budowy systemu monitorowania realizacji programu rewitalizacji;
  • zarządzanie rewitalizacją w mieście jako proces wewnątrz i na zewnątrz urzędu, mający kluczowe znaczenie dla integrowania działań różnych podmiotów i zapewnienia realnego udziału mieszkańców w prowadzonych działaniach oraz kwestie związane z zapewnieniem komplementarności i integralności działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
  • pierwsze wnioski z półtorarocznego funkcjonowania ustawy o rewitalizacji oraz powiązania procesów rewitalizacyjnych z odnową obszarów wiejskich.

We wszystkim aspektach szczególna uwaga zostanie zwrócona na miasta małe i średnie oraz gminy miejsko-wiejskie.

Szczegółowy program oraz zasady rejestracji znajdą Państwo na stronie: http://konferencjamalemiasta.pl/

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Organizator zapewnia materiały konferencyjne, transport między stacją PKP Krzyż oraz PKP Dobiegniew a hotelem, wyżywienie oraz noclegi podczas konferencji.

W imieniu organizatora konferencji zapraszamy do rejestrowania się przedstawicieli małych i średnich ośrodków miejskich i miejsko-wiejskich.

Data wpisu 28.04.2017 r.

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU – dot. II naboru

Informujemy iż zmianie uległy zapisy „Regulaminu konkursu dotacji”. Zmiana dotyczy terminu zakończenia realizacji projektów (rozdział XI pkt. 11.2), który został wydłużony do 31 lipca 2017 r.

Aktualna wersja Regulaminu znajduje się w zakładce Konkurs dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Wydłużenie terminu zakończenia projektu realizowanego w ramach Konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego (dot. II naboru) jest możliwe po złożeniu przez Gminę pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem wykazującym konieczność przesunięcia terminu zakończenia prac nad aktualizację lub opracowaniem programu rewitalizacji i uzyskaniu akceptacji Województwa Mazowieckiego.
Gminy wnioskujące o wydłużenie terminu realizacji projektu prosimy o szczegółową analizę konieczności wydłużania terminu realizacji projektów, również pod kątem terminów planowanych konkursów na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO 2014-2020. Aktualny harmonogram konkursów dla RPO WM 2014-2020 na rok 2017 jest opublikowany TUTAJ

Data wpisu 31 marca 2017

Wszystkim zainteresowanym procesami rewitalizacji polecamy informacje publikowane na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.
Podstawowym celem portalu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji. Portal powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wesprzeć interesariuszy w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rewitalizacji. Zasób portalu będzie ciągle się poszerzał w związku ze zdobywanym przez miasta doświadczeniem w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zachęcamy do systematycznego odwiedzania portalu i zapoznawania się z jego treściami.

Data wpisu 9 lutego 2017

7 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację celową na przygotowanie programów rewitalizacji w ramach II edycji konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa mazowieckiego.

Do dofinansowania mogły zostać rekomendowane tylko te wnioski, które uzyskały minimum 60% maksymalnej liczby punktów z oceny merytorycznej, tj. min. 72 punkty.
Ocena formalna i merytoryczna wniosków została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu dotacji (będący załącznikiem do umowy z Ministrem Rozwoju). Podczas oceny wniosków Komisja posługiwała się kartami oceny również stanowiącymi załączniki do Regulaminu konkursu dotacji.

Po zakończeniu oceny merytorycznej Komisja Konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 28 wniosków. Zawarta w nich łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1.748.581,00 PLN, łączna wartość dotacji finansowanej z PO PT 2014-2020 wynosi 1.566.106,50 PLN.

Konkurs dotacji jest organizowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Data wpisu 19.08.2016r

ZMIANA WYTYCZNYCH MINISTERSTWA ROZWOJU W ZAKRESIE REWITALIZACJI

informujemy, że 2 sierpnia 2016 r. zmianie uległy Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Aktualna wersja Wytycznych znajduje się TUTAJ oraz w zakładce Prawo i dokumenty.

Data wpisu 19.08.2016r

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Informujemy iż zmianie uległy zapisy „Regulaminu konkursu dotacji”. Zmiana dotyczy terminu realizacji projektów (rozdział XI pkt. 11.2), który został wydłużony maksymalnie do 28 lutego 2017 r. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się w zakładce: Konkurs dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Na uzasadniony, pisemny wniosek Dotacjobiorcy istnieje możliwość wydłużenia terminu zakończenia projektu realizowanego w ramach Konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Gminy wnioskujące o wydłużenie terminu realizacji projektu prosimy o szczegółową analizę konieczności wydłużania terminu realizacji projektów, w tym pod kątem terminów planowanych konkursów na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO 2014-2020. Aktualny harmonogram konkursów dla RPO WM 2014-2020 na rok 2016 jest opublikowany TUTAJ

Data wpisu 04.05.2016 r.

Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dotację

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dotację tj.:

Data wpisu 28.04.2016

Kwalifikowalność kosztów wykonawcy wybranego przez gminę przed podpisaniem umowy o dotację.

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem realizacji projektów w ramach konkursu dotacji, przekazujemy stanowisko Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności kosztów wykonawcy wybranego przez gminę przed podpisaniem umowy o dotację. Wyjaśnienie dotyczy sposobu przeprowadzania zamówień publicznych w tym stosowanych procedur i wytycznych w zakresie promocji.

Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości, racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

W sytuacji gdy poniesiony przed podpisaniem umowy o dotację koszt będzie niższy niż 20 000 zł netto (przy założeniu, że obowiązujące procedury wewnętrzne w gminie nie narzucają obowiązku umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej), a zamówienie zostało udzielone z zachowaniem zasad wymienionych powyżej, to wydatek będzie mógł zostać uznany za kwalifikowany, pomimo braku upublicznienia zapytania na stronie internetowej.

W sytuacji gdy poniesiony przed podpisaniem umowy o dotację koszt usługi będzie wyższy niż 20 000 zł netto a zapytanie ofertowe nie zostało upublicznione na stronie internetowej, wydatek nie będzie uznany za kwalifikowany.

W zakresie wątpliwości dotyczących niezamieszczenia logotypów na dokumentach związanych z wyborem wykonawców przed dniem podpisania umowy dotacji informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, nie będzie to stanowiło podstawy do uznania wydatku za niekwalifikowany. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie konieczne będzie zamieszczanie logotypów na dokumentach dotyczących zamówień publicznych oraz wszelkich innych dokumentach dotyczących realizacji umowy. Odnośnik do zasad promocji i oznakowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020) znajdą Państwo w poprzedniej informacji z dnia 27.04.2016.

Data wpisu 27.04.2016

Zasady promocji i oznakowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020)

Zamieszczamy odnośnik do zasad promocji i oznakowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020). W zasadach znajdą Państwo wytyczne w zakresie promocji oraz sposobu oznaczeń, które należy stosować realizując projekt finansowany z PO PT 2014-2020.

Zasady promocji i oznakowania projektów

Data wpisu 25.04.2016

Obowiązek stosowania właściwego nazewnictwa dla Programów Rewitalizacji opracowywanych w ramach konkursu dotacji.

Szanowni Państwo, zwracamy uwagę na obowiązek stosowania właściwego nazewnictwa dla Programów Rewitalizacji opracowywanych w ramach konkursu dotacji.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju gmina, która nie realizuje Programu Rewitalizacji zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji, nie może stosować nazwy „Gminny Program Rewitalizacji”, która jest przeznaczona tylko dla programów realizowanych zgodnie z ustawą.

Data wpisu 28.01.2016

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych przez gminy, które zostaną wybrane w konkursie na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Procedura dotyczy udzielania zamówień o wartości przekraczającej 20 000 zł netto. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z procedurą i jej stosowanie.

Data wpisu 26.01.2016

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, przekazane do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do dnia 25 stycznia 2016 r.

Skip to content