Startuje konkurs z zakresu ekonomii społecznej

Startuje konkurs z zakresu ekonomii społecznej

13.05.2024

Fundusze Europejskie umożliwią świadczenie kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej. W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty realizowane na terenie regionu mazowieckiego regionalnego (RMR). Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 17,8 mln zł, w tym ponad 15,9 mln zł z Unii Europejskiej. Nabór wniosków potrwa do 5 czerwca 2024 roku. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Nabór dla regionu mazowieckiego regionalnego odbywa się w ramach Działania 8.2 Ekonomia społeczna dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot posiadający akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) lub podmiot realizujący usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, działający samodzielnie lub w partnerstwie, o ile uzyska status OWES i akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

Ważne

  • Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie będziesz zobowiązany do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania kolejnej akredytacji w okresie realizacji projektu jest rozwiązanie umowy.
  • O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  • Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest również niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in. projekty z zakresu:

  • świadczenia usług wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES) oraz podmiotów społecznych (PS), w tym usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych OWES – zgodnie z KPRES oraz ustawą o ekonomii społecznej;

– działania promujące ideę partnerstwa w jednostkach samorządu terytorialnego i wykorzystanie doświadczenia OWES w tym zakresie;

– usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w zakresie animacji oraz wsparcia tworzenia podmiotów społecznych, szczególnie w obszarze świadczenia usług społecznych oraz zielonej gospodarki;

– usługi wsparcia rozwoju istniejących PS w tworzeniu nowych usług na szczeblu lokalnym szczególnie w obszarze świadczenia usług społecznych, zielonej gospodarki, gospodarki odpadami w tym recyklingu;

– działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES.

  • realizacji działań na rzecz pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz readaptacji na podstawie indywidualnego planu reintegracji w PS (zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej);
  • bezzwrotnego wsparcia finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie w PS lub PES przekształcanym w PS:

– wsparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS lub PES przekształcanym w PS jest kwalifikowalne wyłącznie w formie stawek jednostkowych, które podlegają indeksacji;

– wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje o naborach znajdują się na stronie:

Finansowanie naboru

Kwota przeznaczona na te działania dla Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 17,8 mln zł, w tym ponad 15,9 mln zł z Unii Europejskiej

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 10.05.2024 r. do 05.06.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content