Startuje konkurs o dofinansowanie projektów na rzecz zrównoważonej gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Startuje konkurs o dofinansowanie projektów na rzecz zrównoważonej gospodarki wodno-kanalizacyjnej

17.11.2023

Już od dzisiaj instytucje administracji publicznej, służby publiczne oraz przedsiębiorstwarealizujące cele publiczne mogą ubiegać się o dofinansowania z Unii Europejskiej. Wsparcie przeznaczone jest wyłącznie dla projektów realizowanych na terenie aglomeracji Nadarzyn (region warszawski stołeczny) oraz aglomeracji Przysucha i Żuromin (region mazowiecki regionalny). Fundusze będą mogły zostać wykorzystane m.in. na budowę, przebudowę czy modernizację oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych wraz z oddzielną kanalizacją deszczową.

Kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 36 mln zł, dla regionu mazowieckiego regionalnego ponad 23,5 mln zł, a dla regionu warszawskiego stołecznego ponad 12,5 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

Konkurs odbywa się w ramach działania 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektu: „Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział podmioty administracji publicznej, służby publiczne oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne. Wnioski mogą składać m.in. samorządy, instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, spółki wodne czy też przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Wsparcie przeznaczone jest dla aglomeracji Nadarzyn (RWS -region warszawski stołeczny) oraz aglomeracji Przysucha i Żuromin (RMR -region mazowiecki regionalny). Kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 36 mln zł, dla regionu mazowieckiego regionalnego ponad 23,5 mln zł, a dla regionu warszawskiego stołecznego ponad 12,5 mln zł.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

„W ramach tego konkursu dofinansowane zostaną projekty usprawniające funkcjonowanie sektora wodno-kanalizacyjnego na obszarach, które nie spełniają norm przyjętych w ramach Dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Działania te umożliwią zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, a także podniosą świadomość społeczną w zakresie ekologicznych postaw” – podkreśliła Pani Monika Tchórznicka, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Celem konkursu jest podjęcie działań umożliwiających prowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej i efektywnego wykorzystywania zasobów wodnych. W ramach naboru możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na wskazane poniżej działania:

  • budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową;
  • zapobieganie lub znaczne ograniczanie powstawania lub składowania osadów ściekowych i efektywne oraz zrównoważone ich zagospodarowanie;
  • informacyjno-edukacyjne z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie z nieczystościami. Rozpowszechniana wiedza będzie promowała w społeczeństwie ekologiczne postawy, w tym korzystanie z zasobów natury bez szkody dla środowiska.

Czas i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 17.11 do 14.12.2023 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, Typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej nr FEMA.02.05-IP.01-008/23

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?


Skip to content