Startuje konkurs na rzecz wsparcia projektów badawczo-rozwojowych

Startuje konkurs na rzecz wsparcia projektów badawczo-rozwojowych

26.01.2024

Już od dzisiaj mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W ramach konkursu wspierane będą projekty modułowe obejmujące cały proces tworzenia i wdrażania innowacji lub ich wybrane elementy. Projekty powinny zostać zakończone wdrożeniem wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Jednym z elementów wsparcia są także usługi doradcze, mające na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Kwota przeznaczona na te działania wynosi  ponad 66 mln zł. Nabór wniosków trwa do 6 marca br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, typ projektów „Projekty modułowe” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział przedsiębiorstwa. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 66 mln zł z Unii Europejskiej. Uprawnionymi wnioskodawcami są:  

  • mikro przedsiębiorstwa;
  • małe przedsiębiorstwa;
  • średnie przedsiębiorstwa;
  • duże przedsiębiorstwa.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej wspierane będą projekty modułowe obejmujące cały proces tworzenia i wdrażania innowacji lub ich wybrane elementy, zakończone wdrożeniem wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Projekty muszą zawierać moduł obowiązkowy w postaci prac badawczo-rozwojowych.

Elementami projektu modułowego są:

  • Doradztwo (usługi doradcze dot. projektu o charakterze prorozwojowym świadczone przez doradców zewnętrznych). Usługa ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa, np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej czy tez usługowej przedsiębiorstwa, a także pozyskanie nowych klientów.
  • Prace B+R przedsiębiorstw (w tym z udziałem sektora nauki) – projekt powinien obejmować przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie prac eksperymentalnych. Efektem prac B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Za prace B+R nie uznaje się rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
  • Infrastruktura B+R (inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług). Istnieje możliwość dostosowania obiektu (laboratorium/centrum badawczo-rozwojowe) niewymagającego pozwolenia na budowę jedynie w zakresie niezbędnym do uruchomienia aparatury na cele projektu.
  • Prace przedwdrożeniowe – np. doradztwo, uzyskanie praw ochrony własności intelektualnej.
  • Wdrożenie wyników prac B+R – np. zakup maszyn, oprogramowania i innych elementów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania. Finansowanie działań związanych z fazą wdrożenia wyników prac B+R wychodzących poza zakres badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych możliwe będzie w ramach dotacji warunkowej.
  • Nabywanie kwalifikacji powinno dotyczyć m.in. zakresu inteligentnej specjalizacji, przedsiębiorczości, cyfrowej i niskoemisyjnej transformacji przemysłu, transferu technologii, innowacyjnych modeli biznesowych, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej.

Czas trwania naboru i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 26.01.2024 r. do 06.03.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Szczegóły znajdują się na stronie naboru:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content