Startuje konkurs na rewitalizację zdegradowanych obszarów wiejskich

Startuje konkurs na rewitalizację zdegradowanych obszarów wiejskich

05.04.2024

Już od 5 kwietnia beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminach wiejskich. Dofinansowanie umożliwi m.in. renowację istniejącej zabudowy na cele społeczne, edukacyjne czy kulturowe, modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a także zagospodarowanie przestrzeni publicznych, wokół których można koncentrować działalność gospodarczą. Kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 90 mln zł. w tym ponad 73 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 17 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego. Nabór wniosków potrwa do 15 maja br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach Działania 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie, typ projektów: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Projekt musi być realizowany na terenie gmin wiejskich. Kwalifikowalne do dofinansowania będą projekty wynikające z gminnych programów rewitalizacji, wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, według stanu na ostatni dzień naboru wniosków.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Uczelnie wyższe,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • Lokalne Grupy Działania,
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • TBS,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Partnerstwa instytucji pozarządowych,
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • Instytucje kultury,
 • Instytucje rynku pracy,
 • Podmioty ekonomii społecznej.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Konkurs na działania rewitalizacyjne obszarów zdegradowanych to szansa dla beneficjentów na stworzenie miejsc o funkcjach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, integrujących lokalną społeczności, jak również na poprawę estetyki otoczenia

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej wspierane będą projekty, których celem jest wsparcie lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, a także kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach wiejskich. Wsparcie udzielane będzie na projekty z zakresu:

 • renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażenia istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (szczególnie z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań energooszczędnych);
 • renowacji, rewaloryzacji, modernizacji tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (jako element szerszego działania rewitalizacyjnego);
 • uporządkowania, zagospodarowania oraz przywracania funkcji społecznych przestrzeni publicznych, wokół których można koncentrować działalność gospodarczą (wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu).

Finansowanie naboru

W ramach konkursu kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 90 mln zł, w tym ponad 73 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 17 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego.

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 05.04.2024 r. do 15.05.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Szczegóły znajdują się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content