Od 9 lipca rozpoczynamy nabór projektów na wsparcie dla rodzin i osób w kryzysie na Mazowszu

Od 9 lipca rozpoczynamy nabór projektów na wsparcie dla rodzin i osób w kryzysie na Mazowszu

09.07.2024

Fundusze Europejskie odgrywają kluczową rolę w przywracaniu równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie rodzinom i osobom znajdującym się w kryzysie. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła start konkursu na wsparcie usług społecznych na rzecz rodzin w regionie mazowieckim (RMR) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2014-2020.

Celem konkursu jest zwiększenie dostępności oraz efektywności wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez wsparcie powstawania i działania Ośrodków Interwencji Kryzysowej na Mazowszu. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie realizowanie innowacyjnych projektów, które obejmują interwencję kryzysową,
wsparcie psychologiczne, terapię rodzin oraz porady prawne, wspomagając osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudności życiowych.

Rodzaje projektów objętych wsparciem:

 • Interwencja kryzysowa – zapewnienie całodobowego wsparcia 24/7 dla osób w kryzysie oraz natychmiastowa pomoc.
 • Diagnoza stanu klienta oraz ocena zagrożeń zdrowotnych, psychicznych i życiowych.
 • Planowanie i realizacja wsparcia przez odpowiednich specjalistów oraz tworzenie indywidualnych planów pomocy.
 • Mediacje dla osób znajdujących się w konflikcie, wspierające osiągnięcie porozumienia.
 • Coaching jako wsparcie w rozwoju osobistym oraz motywowanie do zmian.
 • Konsultacje psychologiczne, psychoedukacja oraz profilaktyka w celu wsparcia zdrowia psychicznego.
 • Terapia rodzinna wspierająca rodziny w pokonywaniu trudności, np. wsparcie terapeuty ds. uzależnień.
 • Psychoterapia indywidualna jako długoterminowy proces terapeutyczny oraz pomoc w radzeniu sobie z problemami.
 • Konsultacje prawne obejmujące udzielanie informacji o przepisach prawnych oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentów urzędowych.
 • Grupy wsparcia oraz warsztaty umiejętności wychowawczych wspierające rodziny.
 • Usługi pracy socjalnej wspierające poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, oparte na kontrakcie socjalnym lub projekcie socjalnym.
 • Usługi hostelowe jako tymczasowe, bezpłatne schronienie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia oraz zapewnienie bezpiecznego miejsca.

Do kogo skierować wsparcie:

Osoby i rodziny w kryzysie, w szczególności przemocy w rodzinie, konfliktów małżeńskich, uzależnień, przeciążeń psychicznych oraz przewlekłego stresu. Ośrodki interwencji kryzysowej działające obecnie oraz nowo powstałe w ramach projektu. Pozostałe osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym społeczności marginalizowane. Kadry świadczące wsparcie dla wspomnianych grup docelowych.

Kto może złożyć wniosek?

Uprawnieni do składania wniosków są wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych. Mogą być to przede wszystkim:

 • Przedsiębiorstwa,
 • Administracja publiczna,
 • Instytucje wspierające biznes,
 • Partnerstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Instytucje nauki i edukacji,
 • Partnerzy społeczni,
 • Służby publiczne.

Szczegóły konkursu:

 • Pula środków: 13 528 625,88 PLN, z czego dla projektów wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) przeznaczono 4 788 894,12 PLN.
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 95% dla regionu RMR.
 • Minimalny wkład własny: 5%.

Składanie wniosków:

Wniosek o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć do 9 sierpnia br. za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. Szczegółowe informacje dostępne na stronie naboru FEMA.08.06-IP.01-042/24 dla regionu RMR.

Pytania? Potrzebujesz pomocy w zakresie tego konkursu?

Jeśli masz pytania, to skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub zadzwoń na infolinię: 801 101 101.  


Skip to content