Start konkursu na tworzenie infrastruktury społecznej na Mazowszu

Start konkursu na tworzenie infrastruktury społecznej na Mazowszu

21.06.2024

Fundusze Europejskie odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu infrastruktury społecznej oraz wspieraniu reintegracji społecznej. Dzięki nim lokalne społeczności mogą liczyć na znaczącą poprawę jakości życia oraz większą dostępność usług opieki i aktywizacji społeczno-zawodowej. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła start konkursu 5.5 Infrastruktura Społeczna, skierowanego do regionów RWS (region warszawski stołeczny) i RMR (region mazowiecki regionalny).

Konkurs ma na celu wspieranie projektów, które tworzą infrastrukturę sprzyjającą deinstytucjonalizacji usług oraz reintegracji społecznej. Jest to doskonała okazja dla jednostek samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji, aby wnioskować o środki na modernizację i rozwój istniejących oraz nowych obiektów społecznych. Termin składania wniosków upływa 30 sierpnia 2024 roku.

Wsparciem objęte będą projekty:

Tworzenia i funkcjonowania infrastruktury wspierającej aktywizację społeczno-zawodową, zwiększającą dostępność usług oferowanych przez Centra Integracji Społecznej (CIS) oraz Kluby Integracji Społecznej (KIS).

Rozwoju usług opieki środowiskowej, takich jak dziennie domy pobytu, placówki wsparcia dziennego oraz środowiskowe domy samopomocy.

Tworzenia i funkcjonowania mieszkań wspomaganych oraz mieszkań treningowych.

Grupy docelowe, to społeczności marginalizowane, migranci, osoby w niekorzystnej sytuacji oraz zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze.

Zakres dofinansowania na rozwój infrastruktury społecznej:

 • Remont, wyposażenie, dostosowanie, adaptację lub modernizację istniejącej infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług społecznych.
 • W uzasadnionych przypadkach oraz jeśli brak możliwości zapewnienia dostępu do infrastruktury w inny sposób, budowa nowych budynków została poparta analizą potrzeb.

Inwestycje muszą być dopasowane do potrzeb lokalnych społeczności, a ich przygotowanie powinno być poprzedzone analizą potrzeb lub wynikać bezpośrednio z zapisów Regionalnego Planu Deinstytucjonalizacji.

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną

Warunki finansowe:

 • Pula środków: 76 560 558,43 PLN (w tym dla RMR – 43 255 000 PLN oraz dla RWS – 33 305 558,43 PLN) pochodzące z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 5 000 000 PLN
 • Maksymalny poziom dofinansowania:
  • dla regionu RWS: 50% wydatków kwalifikowalnych, maksymalnie 15% budżetu państwa dla gmin z wartością wskaźnika G na 2024 r. niższą od 3 986,59 PLN.
  • dla regionu RMR: 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Projekt musi być realizowany przez jednego wnioskodawcę, bez możliwości realizacji w partnerstwie. Podczas naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie.

Jak składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć do 30 sierpnia br. wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu MEWA 2.0. Szczegółowa dokumentacja dostępna jest na stronie naboru FEMA.05.05-IP.01-042/24 dla regionu RMR oraz RWS 

Pytania? Potrzebujesz pomocy w zakresie tego konkursu?

Jeśli masz pytania, to skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub zadzwoń na infolinię: 801 101 101.  


Skip to content