Rozwój turystyki na Mazowszu przy pomocy Funduszy Europejskich  – rozpoczął się nabór wniosków

Rozwój turystyki na Mazowszu przy pomocy Funduszy Europejskich  – rozpoczął się nabór wniosków

15.05.2024

Beneficjenci z Regionu Mazowieckiego Regionalnego (RMR) mogą już składać wnioski na dofinansowanie projektów dotyczących rozwoju oferty turystycznej. Na dofinansowanie mogą liczyć działania m.in. poprawiające obsługę ruchu turystycznego, promocyjne, a także te wprowadzające innowacje cyfrowe w turystyce. Budżet konkursu wynosi ponad 75,4 mln zł, a środki pochodzą  z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Wnioski można składać w wersji elektronicznej do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Turystyczne Mazowsze


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 5.7 Kultura i turystyka, typ projektu: Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR). Nabór dedykowany jest Mazowieckim Strukturalnym Inwestycjom Terytorialnym (MSIT).

Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie?

 • Na modernizację oraz rozwój systemów oznakowania istniejących szlaków turystycznych oraz wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę — w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu beneficjent będzie mógł usunąć bariery architektoniczne;
 • Na działania prowadzące do rozwoju oferty turystycznej istniejących szlaków turystycznych, poprawy obsługi ruchu turystycznego, promocji wyłącznie istniejącego szlaku turystycznego będącego przedmiotu projektu;
 • Na działania zmierzające do wprowadzenia innowacji i cyfryzacji w ramach przemysłu turystycznego i jego produktów, np. w zakresie zarządzania, systemu organizacji usług, kreowania nowych, innowacyjnych produktów. Celem realizowanych projektów powinien być wzrost dochodów i w efekcie poprawa sytuacji ekonomicznej lokalnych gospodarek;
 • Na dostosowanie obiektów i przestrzeni (w pierwszej kolejności infrastruktury istniejącej) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie uniwersalnego projektowania, co pozwoli na zwiększenie włączenia społecznego;
 • Na wprowadzenie zrównoważonej turystyki w celu zwiększania zatrudnienia i stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza dla społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji, z wykorzystaniem potencjału podmiotów ekonomii społecznej.

Ważne! Projekty, które otrzymają dofinansowanie powinny dotyczyć istniejących szlaków turystycznych. Są nimi wytyczone trasy np. w przestrzeni wirtualnej lub w terenie, jak również punkty np. miejsca, osoby, produkty, w oparciu o które można wytyczyć trasę służącą do odbywania wycieczek, posiadającą jednolite oznaczenie (symbole) i wyposażoną w informacje, które umożliwią dotarcie do najciekawszych punktów topograficznych, miejsc/wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym oraz obiektów krajoznawczych widokowych, przyrodniczych, architektonicznych i archeologicznych na Mazowszu. Trwający nabór wniosków nie przewiduje wsparcia na wydarzenia artystyczne i festiwale, gdyż nie przynoszą one trwałego wzrostu gospodarczego. Dodatkowo realizowane działania w projekcie powinny wpływać na aktywizację działalności turystycznej w regionie, być trwałe oraz funkcjonować po zakończeniu projektu

Region Mazowiecki regionalny (RMR)

Przypominamy, że obszar regionu Mazowieckiego regionalnego tworzą powiaty województwa mazowieckiego z wyłączeniem powiatów: m.st. Warszawa, legionowskiego, mińskiego, otwockiego, wołomińskiego, nowodworskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego.

Kwota dofinansowania w konkursie to 75 412 750,00 zł. Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru to 5 mln zł. Beneficjent może realizować projekt w partnerstwie.

Czas trwania naborów

Konkurs trwa od 13 maja do 21 czerwca 2024 r. Beneficjenci składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego;
 • Instytucje kultury i sportu;
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;
 • Kościoły i związki wyznaniowe;
 • Niepubliczne instytucje kultury i sportu;
 • Organizacje pozarządowe.

Beneficjent może realizować projekt w partnerstwie.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie konkursu FEMA.05.07-IP.01-038/24

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content