Przedłużamy nabór wniosków na szlaki tematyczne i produkty turystyczne

Przedłużamy nabór wniosków na szlaki tematyczne i produkty turystyczne

21.06.2024

Termin zakończenia składania wniosków w ramach konkursu 5.7 Kultura i turystyka, typ projektu: Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne został przedłużony. Nowy termin to 25 września 2024 r. Konkurs, finansowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Celem jest wspieranie projektów przyczyniających się do modernizacji i rozwoju turystyki w regionie Mazowieckim. Nabór dedykowany jest Mazowieckim Strukturalnym Inwestycjom Terytorialnym (MSIT).

Co można dofinansować?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które wpisują się w poniższe kategorie:

 1. Modernizacja szlaków turystycznych
Projekty wynikające ze strategii rozwoju ponadlokalnego lub strategii terytorialnej MSIT.
Modernizacja systemów oznakowania szlaków turystycznych.
Wyposażenie szlaków w infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Utrzymanie terenów biologicznie czynnych i ochrona terenów otwartych.
 1. Rozwój Oferty Turystycznej
Poprawa obsługi ruchu turystycznego oraz promocja istniejących szlaków.
Wprowadzenie innowacji i cyfryzacja w ramach przemysłu turystycznego.
 1. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Projekty mające na celu zwiększenie włączenia społecznego poprzez uniwersalne projektowanie przestrzeni.
 1. Zrównoważona Turystyka
Tworzenie miejsc pracy i zwiększanie zatrudnienia, szczególnie dla społeczności w trudnej sytuacji.

Wszystkie działania muszą być zgodne z European Green Deal, New European Bauhaus, zasadami zrównoważonego rozwoju (SDGs) oraz gospodarką obiegu zamkniętego.

Typ projektów

Projekty obejmują Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne, odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych.

Kto może aplikować?

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego.
 • Instytucje kultury i sportu (publiczne i niepubliczne).
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu JST.
 • Kościoły i związki wyznaniowe.
 • Organizacje pozarządowe.

Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie.

Warunki finansowe:

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 5 000 000 PLN

Możliwe jest realizowanie projektów w partnerstwie.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać od 13 maja 2024 r. do 25 września 2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. Szczegółowa dokumentacja dostępna jest na stronie naboru FEMA.05.07-IP.01-038/24 dla regionu RMR.

Masz pytania dotyczące tego konkursu?

Skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub zadzwoń na infolinię: 801 101 101.


Skip to content