Do 3 lipca przedłużamy konkurs na wsparcie funkcjonowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej!

Do 3 lipca przedłużamy konkurs na wsparcie funkcjonowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej!

21.05.2024

Do 3 lipca beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów z zakresu porządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Dofinansowanie umożliwi m.in. budowę, przebudowę oraz modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową.

Konkurs odbywa się w ramach Działania 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST),
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
  • spółki wodne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Wsparciem zostanie objęty obszar województwa mazowieckiego, zgodnie z wykazem, w aglomeracjach wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) lub w sprawozdaniu z realizacji KPOŚK, w przedziale 2-10 tys. RLM, niespełniających wymogów ww. Dyrektywy i posiadające obowiązującą, aktualną (na dzień składania wniosku) uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

Na jakie działania z gospodarki wodno-kanalizacyjnej można pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie udzielane będzie na działania z zakresu:

  • budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową;
  • zapobiegania lub znacznemu ograniczaniu powstawania, lub składowania osadów ściekowych i efektywnemu oraz zrównoważonemu ich zagospodarowaniu (określony limit w kryterium dostępu nr 5);
  • poprawy systemów zaopatrzenia, dystrybucji i magazynowania wody, w tym budowa nowych sieci wodociągowych, stacji ujęć i uzdatniania wody (określony limit w kryterium dostępu nr 5);
  • oraz na działania informacyjno-edukacyjne dot. zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie z nieczystościami i zrzutem ścieków w miejscach do tego nieprzeznaczonych (będzie to element uzupełniający projektu).

Nabór został przedłużony do 3 lipca 2024 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do 3.07.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0

Regulamin i załączniki znajdują się na stronie naboru FEMA.02.05-IP.01-025/24.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content