Nowy termin zakończenia naboru wniosków na projekty wspierające ekonomię społeczną w Mazowszu – do 26.06! 

Nowy termin zakończenia naboru wniosków na projekty wspierające ekonomię społeczną w Mazowszu – do 26.06! 

12.06.2024

Ponownie wydłużamy termin na złożenie wniosków na projekty umożliwiające świadczenie kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej w regionie mazowieckim. Konkurs odbywa się w ramach Działania 8.2 Ekonomia Społeczna, będącego częścią programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Na realizację projektów przewidziano ponad 17,8 mln zł, w tym ponad 15,9 mln zł pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. 

Kto może wziąć udział w konkursie? 

O dofinansowanie mogą ubiegać się: 

  • Podmioty posiadające akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). 
  • Podmioty realizujące usługi wsparcia ekonomii społecznej bez akredytacji, działające samodzielnie lub w partnerstwie, pod warunkiem uzyskania statusu OWES i akredytacji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu 

Ważne informacje

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, beneficjenci są zobowiązani do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Niepoddanie się kolejnej akredytacji lub jej nieuzyskanie w okresie realizacji projektu skutkuje rozwiązaniem umowy. 

Podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz innymi przepisami, nie mogą brać udziału w konkursie. Dodatkowo warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest brak zaległości w uiszczaniu podatków oraz opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie? 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące m.in.: 

  • Świadczenie usług wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej, w tym usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych OWES. 
  • Promowanie idei partnerstwa w jednostkach samorządu terytorialnego i wykorzystanie doświadczenia OWES. 
  • Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w zakresie animacji i tworzenia podmiotów społecznych, szczególnie w obszarze świadczenia usług społecznych i zielonej gospodarki. 
  • Wsparcie rozwoju istniejących podmiotów społecznych w tworzeniu nowych usług, szczególnie w obszarze świadczenia usług społecznych, zielonej gospodarki oraz gospodarki odpadami. 
  • Podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES. 
  • Realizacja działań na rzecz pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. 
  • Bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie. 

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków: 

Nabór wniosków trwa od 10 maja 2024 r. do 26 czerwca 2024 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesłać za pomocą systemu MEWA 2.0. Szczegółowa dokumentacja jest dostępna na stronie naboru FEMA.08.02-IP.01-040/24 dla regionu RMR 

Masz pytania? 

Jeśli masz pytania dotyczące konkursu, skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub zadzwoń na infolinię: 801 101 101. 


Skip to content