Ogłaszamy konkurs na wsparcie i rozwój ekonomii społecznej

Ogłaszamy konkurs na wsparcie i rozwój ekonomii społecznej

28.11.2023

Innowacje społeczne pomagają w zmniejszaniu różnic ekonomicznych, mają również wpływ na równowagę społeczną i gospodarczą. Obszar ekonomii społecznej od lat wspierają Fundusze Europejskie. Są to m.in. usługi animacyjne, inkubacyjne oraz biznesowe. Od 27 listopada można ubiegać się o dofinansowanie na działania z zakresu wsparcia przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Wnioski przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych do 27 grudnia 2023 roku. Nabór został ogłoszony w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Pomoc funduszy europejskich w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych

Ogłoszony konkurs skierowany jest dla regionu Mazowieckiego regionalnego i dotyczy świadczenia kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej. Mogą je wykonywać tylko akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) na obszarze sześciu podregionów województwa mazowieckiego:

 • żyrardowski;
 • płocki;
 • ciechanowski;
 • ostrołęcki;
 • siedlecki;

Projekt może być realizowany w partnerstwie. Na konkurs przeznaczona została kwota w wysokości 18 413 711 zł – (85% wkład z UE + minimalny wkład z budżetu państwa 10%).

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in. projekty mające na celu:

 • świadczenie usług wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej dla PES oraz PS, w tym usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych OWES;
 • działania promujące ideę partnerstwa w jednostkach samorządu terytorialnego i wykorzystanie doświadczenia OWES w tym zakresie;
 • usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w zakresie animacji oraz wsparcia tworzenia PS szczególnie w obszarze świadczenia usług społecznych oraz zielonej gospodarki;
 • usługi wsparcia rozwoju istniejących PS w tworzeniu nowych usług na szczeblu lokalnym szczególnie w obszarze świadczenia usług społecznych, zielonej gospodarki, gospodarki odpadami w tym recyklingu;
 • działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES;
 • realizację na rzecz pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz readaptacji na podstawie indywidualnego planu reintegracji w PS (zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej);
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie w PS lub PES przekształcanym w PS;
 • wsparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS lub PES przekształcanym w PS jest kwalifikowalne wyłącznie w formie stawek jednostkowych, które podlegają indeksacji;
 • wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Ważne

Beneficjent powinien pamiętać, że zgodnie z kryterium dostępu nr 3, co najmniej 60% wartości projektu musi przeznaczyć na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS (lub w PES przekształcającym się w PS) oraz wsparcie reintegracyjne. Wartość 60% powinna być liczona od wartości kosztów bezpośrednich. Przypominamy też o obowiązkach informacyjno-promocyjnych realizowanego projektu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty posiadające akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) lub podmiot realizujący usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, działający samodzielnie lub w partnerstwie, o ile uzyska status OWES i akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Przypominamy, że beneficjenci składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie:

8.2 Ekonomia społeczna, Typ projekt: Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej – nr FEMA.08.02-IP.01-018/23

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content