Ponownie wydłużamy naboru wniosków na projekty infrastruktury drogowej – tylko do 3 lipca 2024 r.

Ponownie wydłużamy naboru wniosków na projekty infrastruktury drogowej – tylko do 3 lipca 2024 r.

21.05.2024

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, konkurs z obszaru infrastruktury drogowej został ponownie wydłużony. Beneficjenci, którzy jeszcze pracują nad swoimi wnioskami, mają czas do 3 lipca 2024 r.

Drogi w lokalnym systemie transportu odgrywają kluczową rolę. Dlatego ważne jest, aby były one bezpieczne, dobrze oznakowane i dostosowane do potrzeb mieszkańców. Fundusze europejskie znacząco wspierają rozwój mazowieckich dróg gminnych i lokalnych. Teraz przed beneficjentami jest kolejna szansa, ponieważ trwa konkurs z Działania 4.1 Transport regionalny i lokalny, typ projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych.

Nowe drogi to rozwój regionu

Fundusze europejskie od lat wspierają rozwój dróg gminnych i lokalnych na Mazowszu. Dzięki programowi regionalnemu wybudowano lub przebudowano już blisko 190 km dróg.

Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego w Regionie Mazowieckim Regionalnym (RMR). Wnioski można składać do 3 lipca 2024 r.

Na co dofinansowanie z UE?

Na dofinansowanie mogą liczyć działania z zakresu budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych, ale  inwestycje muszą spełniać następujące wytyczne: muszą stanowić bezpośrednie połączenia do:

  • sieci TEN-T,
  • węzłów transportowych,
  • obiektów P.+R,
  • dworców i stacji kolejowych,
  • lotnisk
  • terenów inwestycyjnych,
  • terminali intermodalnych,
  • centrów logistycznych,
  • przejść granicznych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest również założenie, że inwestycje drogowe realizowane na obszarach miast nie mogą obejmować budowy nowych, ani zwiększać pojemności lub przepustowości istniejących dróg, lub parkingów. Dodatkowo nie mogą przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego w obszarach miejskich. Ograniczenie to nie dotyczy obwodnic i obiektów P+R.

Należy pamiętać, że planowane inwestycje w ramach konkursu muszą wynikać z Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 r. lub odpowiedniego dokumentu planowania transportu na poziomie lokalnym. W przypadku inwestycji realizowanych na obszarach miejskich, inwestycje te będą musiały być spójne z właściwymi Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, a jeśli nie są one wymagane – z innymi właściwymi dokumentami planowania mobilności miejskie.

Realizowane projekty w zakresie infrastruktury drogowej muszą zapewniać retencję i podczyszczanie wód opadowych poprzez wykorzystanie zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie. Rozwiązanie to powinno być zastosowane tam, gdzie jest to technicznie możliwe.

Kto może wziąć udział w konkursie na infrastrukturę drogową?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządcy dróg publicznych. Przypominamy, że beneficjent składa wniosek wyłącznie w formie cyfrowej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Czas trwania naboru i finansowanie

Konkurs już trwa od 29 grudnia 2023 r. Nowy termin zakończenia naboru to 3 lipca 2024 r. 

Pula dostępnych środków wynosi 143 071 500,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów RMR wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalne dofinansowanie dla projektu wynosi 25 mln zł. Projekt może być realizowany w partnerstwie.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie naboru FEMA.04.01-IP.01-012/23.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content