Nowy termin zakończenia konkursu na rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej. Złóż wniosek do 3 lipca 2024 r.

Nowy termin zakończenia konkursu na rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej. Złóż wniosek do 3 lipca 2024 r.

19.06.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza, że nabór wniosków do konkursu na rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej został ponownie przedłużony. Dzięki Funduszom Europejskim możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na projekty zgodne z lokalną strategią rozwoju (LSR), które przyczynią się do rozwoju infrastruktury kulturalnej.

Wsparcie finansowe obejmie także działania mające na celu dostosowanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami. Nowy termin składania wniosków to 3 lipca 2024 roku.

Nabór odbywa się w ramach Działania 5.7 Kultura i turystyka, typ projektów: Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Instytucje kultury i sportu
  • Kościoły i związki wyznaniowe
  • Niepubliczne instytucje kultury
  • Niepubliczne instytucje sportu
  • Organizacje pozarządowe

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Na jakie działania można pozyskać wsparcie?

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej możliwe do zrealizowania będą m.in. poniższe działania:

Realizacja projektów, które wynikają z właściwej lokalnej strategii rozwoju (LSR) i zmierzają do rozwoju infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej, ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej. Wszelkie działania powinny być zgodne z duchem European Green Deal, New European Bauhaus, sustainability i SDGs, circular economy.

Działania prowadzące do dywersyfikacji źródeł dochodów własnych instytucji kultury i zwiększenia uzależnienia od nich (przewidujące stabilność finansową).

Realizacja projektów mających na celu dostosowanie obiektów i przestrzeni (w pierwszej kolejności infrastruktury istniejącej) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie uniwersalnego projektowania, co pozwoli na zwiększenie włączenia społecznego.

Realizacja projektów mających na celu dostosowanie obiektów i przestrzeni (w pierwszej kolejności infrastruktury istniejącej) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie uniwersalnego projektowania, co pozwoli na zwiększenie włączenia społecznego.

Nie ma możliwości budowania nowych obiektów kubaturowych. Przebudowa i rozbudowa obiektów są dopuszczone tylko w uzasadnionych przypadkach tj. dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w tym budowy windy), dostosowania obiektów do wymaganych warunków przeciwpożarowych, dostosowania obiektów do wymaganych warunków sanitarnych, budowy łączników, np. w obiektach zabytkowych pełniących funkcje kulturalne.

Wsparcie obiektów związanych wyłącznie z funkcją kulturalną. Modernizacja, konserwacja lub poprawa infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego jest możliwe, jeżeli w skali roku przynajmniej 80 proc. czasu lub powierzchni tej infrastruktury jest wykorzystywane do celów związanych z kulturą.

Należy pamiętać, że:

Wsparcie nie będzie udzielane na wydarzenia artystyczne i festiwale, jako nieprzynoszące trwałego efektu gospodarczego.
Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym w parkingi) nie będą wspierane, chyba że stanowią nieodłączny element większego projektu (np. związany z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami), nie są one dominującym elementem tego projektu, a ich koszt nie przekracza 15 proc. kosztów kwalifikowalnych.
Projekty nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów oraz w odniesieniu do istniejących, zwiększenia ich pojemności lub przepustowości, ani nie mogą w inny sposób przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego.
Nie ma możliwości realizacji projektu w partnerstwie.

Regulamin i załączniki konkursu

Dokumentacja dostępna jest na stronie naboru FEMA.05.07-IP.01-032/24

Finansowanie rozwoju infrastruktury

Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 23,6 mln zł, w tym ponad 10,7 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 12,8 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego.

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do 3.07.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content