Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.7 Bioróżnorodność nr FEMA.02.07-IP.01-014/24 dla regionu mazowieckiego, w tym Regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) i Regionu Warszawskiego stołecznego (RWS).

Działanie 2.7 Bioróżnorodność nr FEMA.02.07-IP.01-014/24 dla Regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) i Regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)

2.7 Bioróżnorodność

Komunikaty

 • Dnia 08.03.2024 Regulamin wyboru projektów został zaktualizowany.
 • Dnia 02.02.2024 Regulamin wyboru projektów został zaktualizowany.

Komunikat w sprawie zmiany rozporządzenia de minimis

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 18 kwietnia 2024 r. weszłow życie rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 598), stanowiące krajową podstawę prawną udzielania pomocy de minimis w ramach […]publikacja 13.05.2024

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.02.07-IP.01-014/24

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 27 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.02.07-IP.01-014/24 do 31 marca 2024 r. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.publikacja 28.02.2024

Ocena formalna

Informacja o zakończonej ocenie formalnej w naborze 2.7

docx 1 stron 0.02 MB

Data publikacji 20.05.2024

xlsx 0.02 MB

Data publikacji 20.05.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Służby publiczne

NA CO

1. Głównym celem projektu będzie ochrona bioróżnorodności i odtworzenie gatunków rodzimych.

2. Zielona infrastruktura stanowiąca sieć wysokiej jakości naturalnych i seminaturalnych obszarów, która będzie planowana, projektowana i zarządzana, w celu dostarczenia szerokiego wachlarza usług ekosystemowych oraz ochrony różnorodności biologicznej (w tym skwery, otwarte przestrzenie publiczne) – wsparcie dla projektów realizowanych wyłącznie w miastach o liczbie mieszkańców nie większej niż 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem stolic powiatów z przedziału 15-20 tys. mieszkańców).

3. Pozostałe działania realizowane będą na obszarach miejskich (niezależnie od liczby mieszkańców) i pozamiejskich i będą dotyczyły:

 • przywracania utraconej różnorodności biologicznej, tworzenia centrów ochrony rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych jako warunków rozwoju i rozmnażania dla fauny i flory (parki: miejskie, publiczne, wypoczynkowe, rekreacyjne, eko-parki; ogrody botaniczne; arboreta; ośrodki rehabilitacji; banki genowe);
 • ograniczenia rozprzestrzeniania się populacji gatunków obcego geograficznie pochodzenia, w tym roślin inwazyjnych, szczególnie zagrażających gatunkom rodzimym;
 • zapewnienia warunków do wzrostu liczebności populacji rzadkich, ginących, zagrożonych i innych cennych przyrodniczo gatunków;
 • zakładania łąk kwietnych, stanowiących pokarm dla naturalnych zapylaczy;
 • zazieleniania poprzez nasadzenia odmian drzew, krzewów, roślinności prowadzącej do odtworzenia różnorodności biologicznej, które naturalnie występują na Mazowszu, odmian przystosowanych do warunków lokalnych, a jednocześnie asymilujących duże ilości CO2.

4. Działania edukacyjne mogą stanowić jedynie element szerszego projektu (kampanie edukacyjno-informacyjne, kształtowanie świadomości ekologicznej, przekazywanie wiedzy i promowanie w społeczeństwie ekologicznych postaw, zachowań oraz tworzenie warunków do aktywnego korzystania z jej zasobów, bez szkody dla środowiska).

5. Planowane do realizacji działania z projektu nie mogą stać w sprzeczności z działaniami wynikającymi z dokumentów planistycznych dla obszaru chronionego (dotyczy projektów realizowanych na obszarach chronionych ).

6. Planowane do realizacji inwestycje na obszarach chronionych nie mogą obejmować wdrażania działań wynikających z dokumentów planistycznych dla tych obszarów.

7. Wsparcie dla projektów dotyczących inwazyjnych gatunków obcych, dla których opracowano wytyczne dotyczące metod zwalczania (udostępnione na stronie internetowej http://projekty.gdos.gov.pl/kompendia-zwalczania-wybranych-inwazyjnych-gatunkow-obcych), realizowane będzie przez JST i przez pozostałe podmioty (z wyłączeniem organów zobowiązanych do podjęcia działań, wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt. 1-3, ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych).

8. Projekt będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji, ze spełnieniem wszystkich warunków i wymogów środowiskowych wynikających z przepisów oraz za zgodą właściwego organu nadzorującego poszczególne formy ochrony przyrody.

9.  Zgodność projektu z unijnymi dokumentami strategicznymi: Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. (USB) i Priorytetowych Ram Działania (PAF) dla sieci Natura 2000 w Polsce na lata 2021-2027.

Kto może składać wnioski

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki samorządowe ochrony środowiska,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
 • organizacje pozarządowe,
 • lasy państwowe,
 • parki krajobrazowe,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • organizacje badawcze.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
72 207 752,50 PLN
RMR
60 068 352,50 PLN
RWS
12 139 400 PLN

Termin naboru

start

02.02.2024

koniec

31.03.2024

Wyniki

16 sierpnia 2024 r.
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content