Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.7 Integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością, nr FEMA.08.07-IP.01-044/24 dla regionu mazowieckiego regionalnego (RMR).

8.7 Integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością, nr.FEMA.08.07-IP.01-044/24 dla regionu mazowieckiego regionalnego (RMR)

8.7 Integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Przedsiębiorstwa
 • Instytucje wspierające biznes
 • Partnerstwa
 • Partnerzy społeczni
 • Służby publiczne

NA CO

W ramach działania możesz realizować następujący typ projektu:

 • Integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością

Planowane działania:

 • zapobieganie bezdomności ukierunkowane na wsparcie osób zagrożonych bezdomnością w tym m.in.: intensywne programy reintegracji społecznej i zawodowej skierowane do osób wobec których zasądzone eksmisję, oczekujących na eksmisję, eksmitowanych i przebywających w lokalach socjalnych i pomieszczeniach tymczasowych, uruchomienie programów integracyjnych „ostatniej szansy” dla osób, wobec których zasądzono już eksmisje,
 • w obszarze wsparcia w mieszkalnictwie społecznym – w tym w najmie społecznym jako formie przeciwdziałania bezdomności, w tym popularyzacja tego typu wsparcia,
 • umożliwienie zamieszkania w dostępnym cenowo mieszkaniu i skorzystania ze wsparcia może skutecznie zapobiegać popadaniu w zadłużenie, eksmisji, a w konsekwencji potencjalnej bezdomności,
 • propagujące rozwiązania mieszkaniowe dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności wymagających wsparcia w utrzymaniu mieszkania, np. polegające na sieciowaniu różnych instytucji udzielających pomocy osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych z systemem zarządzania mieszkalnictwem społecznym,
 • mające na celu rozwój usług mieszkalnictwa powiązanych ze wsparciem dla osób bezdomnych, m.in. osób o szczególnych potrzebach, zwłaszcza spowodowanych stanem zdrowia lub wiekiem, w tym zapewnienie asystenta osoby bezdomnej,
 • mające na celu rozwój i podnoszenie jakości usług świadczonych osobom bezdomnym poprzez m.in.: rozwój usług „outreach”, w tym streetworkingu skierowanego do grupy osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych,
 • realizowane zgodnie z modelem wychodzenia z bezdomności oparte na założeniach programu Najpierw Mieszkanie1. Rozwiązanie kierowane będzie do najbardziej wykluczonej i zagrożonej grupy osób w kryzysie bezdomności, generujących najwyższe koszty ekonomiczne dla systemu polityki społecznej. Zapewnienie mieszkania powinno być powiązane z dostępem do specjalistycznego wsparcia dostosowanego do specyficznych potrzeb klientów (od pomocy w planowaniu domowego budżetu po terapię uzależnień).

Kto może składać wnioski:

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • Przedsiębiorstwa,
 • Administracja publiczna,
 • Instytucje wspierające biznes,
 • Partnerstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Instytucje nauki i edukacji,
 • Partnerzy społeczni,
 • Służby publiczne.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
3 017 003,29 PLN,
w tym dla projektów wynikających z lokalnych strategii rozwoju (LSR)
1 508 501,65 PLN.

Termin naboru

start

09.07.2024

koniec

09.08.2024

Wyniki

I kwartał 2025 r.
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content