Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Oś priorytetowa VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, Oś priorytetowa VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza – nr FEMA.06.01-IP.02-002/23

6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Wyniki

Skład Komisji Oceny Projektów w naborze nr FEMA.06.01-IP.02-002/23 w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dla regionu Warszawskiego stołecznego

pdf 1 stron 0.18 MB

Data publikacji 28.09.2023

Listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dla naboru nr FEMA.06.01-IP.02-002/23, w ramach Priorytetu VI – Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – Lista nr 2 (częściowa), która została zatwierdzona 5 września 2023r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1493/433/23

xlsx 0.06 MB

Data publikacji 12.09.2023

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dla naboru nr FEMA.06.01-IP.02-002/23, w ramach Priorytetu VI – Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – Lista nr 1 (częściowa), która została zatwierdzona 16 sierpnia 2023r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1379/428/23

pdf 1 stron 0.21 MB

Data publikacji 22.08.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach niniejszego naboru mogą ubiegać się wyłącznie urzędy pracy z obszaru Regionu Warszawskiego stołecznego tj.:

·         powiaty – powiatowe urzędy pracy z powiatu: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego,

·         Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów będą realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym m.in.:

–        pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe,

–        szkolenia,

–        staże,-

–        prace interwencyjne,

–        wsparcie towarzyszące, np. zwrot kosztów dojazdu,

–        wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy,

–        przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej, a także

–        wsparcie dla młodzieży.

Działania skierowane do młodzieży muszą wynikać z ww. Ustawy lub przepisach ją zastępujących.

W ramach projektu realizowane będą następujące typy projektów dla osób bezrobotnych, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób młodych, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnością, z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym, kobiet i osób, które ukończyły 50 lat oraz migrantów:

·      Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

·      Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych lub kompetencji osób bezrobotnych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;

·      Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;

·      Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy;

·      Wsparcie dla młodzieży;

·      Obowiązkowe elementy wsparcia to:

a)     przeprowadzenie pogłębionej analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych  danego  uczestnika projektu zgodnie z wymogami Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w ustawie lub przepisami ją zastępującymi,

b)     diagnozowanie:

– deficytów w zakresie umiejętności cyfrowych, zielonych, niezbędnych w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi,

c)      powiązanie wsparcia z regionalnymi specjalizacjami, w tym inteligentnej,

d)     w ramach interwencji realizowane będą działania skierowane do młodzieży zawarte w ustawie lub przepisach ją zastępujących i zgodnych z zaleceniem Rady z dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomostu do zatrudnienia – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży oraz zastępującymi zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (Dz. Urz. UE C 372 z 04.11.2020) i z polskim Planem Gwarancji dla młodzieży.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS+:

na rok 2023 wynosi: 13 001 470,32 PLN (w tym budżet środków europejskich 6 500 735,16 PLN oraz kwota
w części wkładu krajowego to 6 500 735,16 PLN);

na rok 2024 wynosi: 15 760 897,48 PLN (w tym budżet środków europejskich 7 880 448,74 PLN oraz kwota
w części wkładu krajowego to 7 880 448,74 PLN

Maksymalna wartość projektu dla danego PUP jest zgodna z podziałem środków dla powiatowych urzędów pracy na realizację projektów niekonkurencyjnych
w ramach Regionu Warszawskiego stołecznego stanowiących Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu wyboru projektów urzędów pracy w trybie niekonkurencyjnym w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków

Termin naboru

start

31.05.2023

koniec

30.06.2023
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Punkt informacyjny EFS
01- 205 Warszawa, ul. Młynarska 16
  • Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
  • tel.: (22) 578 44 34
  • punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Skip to content