Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, nr FEMA.02.04-IP.01-021/24, Typ projektu: Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na obszarach zurbanizowanych poprzez zastosowanie zielonej i błękitnej infrastruktury.

2.4 Dostosowanie do zmian klimatu typ projektu: Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na obszarach zurbanizowanych poprzez zastosowanie zielonej i błękitnej infrastruktury nr FEMA.02.04-IP.01-021/24

2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Komunikaty

Unieważnienie naboru nr FEMA.02.04-IP.01-021/24 w ramach Działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na obszarach zurbanizowanych poprzez zastosowanie zielonej i błękitnej infrastruktury

Na mocy punktu 17.2. regulaminu wyboru projektów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej FEM 2021 – 2027 unieważniła nabór nr FEMA.02.04-IP.01-021/24 w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na obszarach zurbanizowanych poprzez zastosowanie zielonej […]publikacja 07.05.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

NA CO

W ramach naboru dofinasowane będą:

 • budowa, rozbudowa lub przebudowa różnego rodzaju zbiorników retencyjnych, systemów infiltracyjnych, systemów sedymentacyjno-biofiltracyjnych, powierzchni przepuszczalnych na dużych powierzchniach (m.in. na boiskach, parkingach, placach, podwórkach), których celem jest przede wszystkim zatrzymanie wód opadowych w miejscu opadu;
 • zakładanie parków miejskich, powierzchniowych i podziemnych zbiorników szczelnych, ogrodów deszczowych, powierzchni zielonych (np. parków, zieleńców, zieleni ulicznej, skwerów, łąk kwietnych, zieleni osiedlowej, zielonych podwórek, zielonych dachów i fasad budynków, ogrodów deszczowych, zielonych przystanków komunikacji miejskiej);
 • błękitna infrastruktura związana z systemem gospodarowania wodą, dotycząca:

– retencji wodnej i elementów systemu wodnego, mającego na celu gromadzenie   wody opadowej (w tym, budowy przydomowych zbiorników retencjonujących wodę),

– systemu drenażu i elementów miejskiego systemu wodnego, mającego na celu odwadnianie i odprowadzanie wody deszczowej, tzw. kanalizacji deszczowej, uwzględniającej zagospodarowanie wód opadowych w miejscu powstawania. System odprowadzenia deszczówki (budowa i modernizacja) musi być połączeniem kanalizacji deszczowej i rynien np.: ze stawem, zbiornikiem, rowem gromadzącym wody opadowe. Tego typu inwestycje mogą być kwalifikowalne, jeżeli wynikają z miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Projekty obejmujące budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej będą zawierać komponenty zielonej i błękitnej infrastruktury. W przypadku beneficjentów, dla których MPA nie jest dokumentem obligatoryjnym, realizacja projektu może wynikać z zagrożenia powodziowego. Niedopuszczalne jest finansowanie przedsięwzięcia zakładającego odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej;

 • działania edukacyjne, dotyczące zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych, które mogą być elementem uzupełniającym projektu i będą obejmować tematykę: konsekwencji jakie mogą powodować zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego

Kto może składać wnioski:

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST);
 • uczelnie wyższe;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego

Wsparcie skierowane jest do miast do 20 tysięcy mieszkańców oraz stolic powiatów do 15 tysięcy mieszkańców.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
23 500 000 EUR

Termin naboru

start

14.03.2024

koniec

23.04.2024

Wyniki

17 września 2024 r.
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content