Konsultacje projektu FEM 2021-2027

10.09.2021

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 7 września br. przyjął Uchwałę nr 1418/252/21 w sprawie przyjęcia projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych tego dokumentu.

Konsultacje przeprowadza się w celu pozyskania uwag i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa mazowieckiego do projektu FEM 2021-2027. Konsultacje projektu FEM 2021-2027 będą trwały od 10 września 2021 r. do 17 października 2021 r.

Uwagi i wnioski do projektu FEM 2021-2027 mogą być wnoszone drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego pod linkiem: https://forms.office.com/r/kr4MZ2DWjQ

Można je również wnosić w formie pisemnej (poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego w wersji word) i ustnie do protokołu pod adresem: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa. Projekt FEM 2021-2027 jest udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UM WM, przy Al. Solidarności 61 w Warszawie.

Opinie,  uwagi  i  wnioski  zgłoszone  po  17  października  2021  r. nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania uwag pocztą, o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji zostanie opublikowane sprawozdanie dotyczące wyników konsultacji oraz pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem zawierającym informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski.


Skip to content