Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej projektów w ramach naboru nr FEMA.02.04-IP.01-002/23

07.11.2023

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że został wydłużony termin oceny formalnej projektów, złożonych w naborze FEMA.02.04-IP.01-002/23 w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami, do dnia 31 lipca 2023 r.

Zgodnie z zapisami  w pkt. 9.18. regulaminu wyboru projektów cyt.: „W uzasadnionych przypadkach IZ, na wniosek MJWPU, może podjąć decyzję o przedłużeniu oceny formalnej.”

W odniesieniu do pierwszego etapu oceny formalnej zapis w pkt. 9.9. regulaminu naboru określa, że ocena formalna wniosku co do zasady trwa do 45 dni, licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.

Link do strony naboru:


Skip to content