II edycja konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

data wpisu 31.10.2016

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w II edycji konkursu na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego.

Instytucją ogłaszającą konkurs w imieniu Województwa jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.
Dofinansowanie będzie przyznawane na działania gmin w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE na realizację projektów rewitalizacyjnych. Przygotowane/zaktualizowane w ramach Konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu dotacji. link do regulaminu

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie. Każda gmina może złożyć jeden projekt w ramach Konkursu. W Konkursie preferowane będą:
1. gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej, w których współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się w 2016 r. na poziomie poniżej średniej województwa.
2. Gminy które opracowały lub przed dniem złożenia wniosku o dotację będą w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnego z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.
Kryteria będą stosowane wyłącznie dla projektów, które uzyskają minimum 60% punktów z oceny merytorycznej.

Szczegółowe warunki ubiegania się o dotacje określa Regulamin konkursu dotacji.

Maksymalna wysokość dofinansowania?

Łączna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych a wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu.

Kwalifikowalność wydatków:

Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2017 r. (szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu dotacji).

Termin i miejsce złożenia wniosku:

Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 16.00 (liczy się data wpływu do urzędu) na adres:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu dotacji oraz pozostałymi dokumentami i formularzami.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uwaga:
Przed wypełnianiem wniosku prosimy o zapoznanie się z prezentacjami ze spotkań, które odbyły się w trakcie I edycji konkursu i są opublikowane na www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja w zakładce „Spotkania informacyjne dla gmin”.

Skip to content