Identyfikacja strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej województwa mazowieckiego – zaproszenie do zgłaszania propozycji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej

27.07.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) zaprasza uczelnie i instytuty badawcze z obszaru województwa mazowieckiego do zgłaszania propozycji przedsięwzięć (projektów) z zakresu infrastruktury badawczej.

Zgodnie z zapisami Kontraktu Programowego dla Województwa Mazowieckiego z 14 września 2022 roku, aby takie przedsięwzięcia mogły uzyskać dofinansowanie z FEM 2021-2027, muszą być wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z udziałem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Opiniowaniu podlegają  jedynie przedsięwzięcia, które zostały zidentyfikowane na poziomie regionalnym jako strategiczna regionalna infrastruktura badawcza.

Jakie przedsięwzięcia będą uznane za strategiczną infrastrukturę badawczą?

Za przedsięwzięcia stanowiące strategiczną infrastrukturę badawczą będą uznane przedsięwzięcia spełniające kryteria zawarte w Karcie identyfikacji strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej województwa mazowieckiego, między innymi:

– wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego (RIS);

– służące w przyszłości realizacji badań ukierunkowanych na komercjalizację i współpracę z przedsiębiorstwami, odpowiadające potrzebom przedsiębiorców i specyficznym, zdiagnozowanym potrzebom gospodarki Mazowsza.

Kto może zgłosić projekt?

Projekty mogą zgłaszać jednostki naukowe zlokalizowane w województwie mazowieckim, których podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie wyników poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy, np. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN.

Jak zgłosić projekt?

Wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla Województwa Mazowieckiego, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego przedsięwzięcie należy przesłać elektronicznie (również w wersji edytowalnej) przez ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: /umwm/SkrytkaESP

W temacie pisma proszę wpisać: Identyfikacja strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej województwa mazowieckiego

Do kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski można składać do 30 września 2023 roku.

Dokumenty do pobrania

  1. Wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla Województwa Mazowieckiego
  2. Karta identyfikacji strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej województwa mazowieckiego
  3. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku
  4. Priorytetowe kierunki badań
  5. Procedura opiniowania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej

Plik do pobrania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania aktualizacja 11.09.2023

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania aktualizacja 31.08.2023

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Mechanizm monitorowania i wycofania

Mechanizm monitorowania i wycofania


Skip to content