Fundusze Europejskie na usuwanie odpadów, rekultywację i zagospodarowanie terenów zielonych  – ruszył nabór wniosków

Fundusze Europejskie na usuwanie odpadów, rekultywację i zagospodarowanie terenów zielonych  – ruszył nabór wniosków

11.03.2024

Ogłaszamy kolejny konkurs z obszaru bioróżnorodności. Tym razem, celem realizowanych projektów będzie wyeliminowanie wszelkich zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami. Środki na działania pochodzą z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 i wyniosą ponad 63,6 mln zł. Beneficjenci mogą składać wnioski już od 11 marca 2024 r. 

Pomoc dla środowiska

Konkurs w ramach Działania 2.7 Bioróżnorodność to kontynuacja działań na rzecz ochrony terenów zdegradowanych przez wysypiska śmieci i nielegalne składowanie odpadów. Na Mazowszu jest jeszcze wiele do zrobienia i w tym pomagają fundusze europejskie.

Temat nielegalnych odpadów, wciąż istniejących terenów zdegradowanych i wymagających konkretnych działań jest nadal aktualny. Dzięki pomocy z Unii Europejskiej, możemy ograniczać degradację środowiska dlatego zachęcam już dzisiaj do składania wniosków

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla Ilona Soja-Kozłowska, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na co dofinansowanie?

Wsparcie udzielane będzie:

  • projektom, wyłącznie w przypadku, gdy podmiot odpowiedzialny za degradację terenu czy też nielegalne składowanie odpadów nie może być zidentyfikowany lub nie może zostać obarczony odpowiedzialnością za sfinansowanie remediacji lub rekultywacji zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”;
  • na likwidację tzw. „dzikich wysypisk” oraz zagospodarowanie terenu zdegradowanego poprzez usunięcie zagrożenia ze strony porzuconych, niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów, remediację i rekultywację zanieczyszczonego i zdegradowanego terenu;
  • na inwestycje, które mają zapewnić  ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego i będą prowadzić do przywrócenia wartości użytkowej terenu m.in. do odtworzenia lub rozwoju nowych terenów zielonych, zielonej infrastruktury, a także rozwoju terenów spełniających funkcje przyrodnicze i/ lub społeczne i/lub publiczne (po uprzątnięciu odpadów).

Ważna informacja dla beneficjentów jest taka, że niezbędnym elementem podczas realizacji projektów będzie przywrócenie funkcji użytkowej terenu. Na przykład przeznaczenie na cele przyrodnicze, do rozwoju nowych terenów zielonych i zielonej infrastruktury, a także na cele spełniające funkcje publiczne i społeczne.

Natomiast, jeżeli dofinansowanie dotyczy rekultywacji skażonych gruntów zgodnie z kryteriami efektywności, to celem działania będzie przekształcenie obszaru skażonego gruntu w naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla (np.: zadrzewianie, zalesianie, nowe nasadzenia odmian drzew asymilujących jak największe ilości CO2, gleba (torfowiska, bagna), woda (roślinność wodna)).

Czas trwania naboru i finansowanie

Konkurs trwa od 11 marca do 19 kwietnia 2024 r. Pula dostępnych środków wynosi 63 682 280 zł – w tym dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) wynosi 54 522 500 zł, a dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS) to 9 159 780 zł. Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 9 mln zł. Co ważne, projekt może być realizowany wyłącznie przez wnioskodawcę (nie ma możliwości realizacji projektu w partnerstwie).

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki. Przypominamy, że beneficjent składa wniosek wyłącznie w formie cyfrowej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja oraz regulamin naboru znajduje się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content