Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

24.03.2023

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Wytyczne dot. zasad równościowych opisują jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn przez instytucje systemu wdrażania na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz sposób koordynacji działań związanych z zapewnieniem przestrzegania zasad. Dokument wskazuje m.in. proponowane kryteria wyboru projektów, w tym opis zastosowania standardu minimum w ramach EFS+ (załącznik nr 1). Elementem Wytycznych są także standardy dostępności, których spełnianie jest wymagane przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Nowym elementem wytycznych w tym okresie programowania jest też Karta Praw Podstawowych i Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych oraz procedury ich przestrzegania.

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Załączniki

Plik pdf 45 stron 0.29 MB

Data publikacji 24.03.2023
Obowiązuje od 05.01.2023   

Skip to content