Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 w ramach realizacji zasady partnerstwa

11.12.2020

PROGRAM

FEM 2021-2027

Szanowni Państwo,
przedstawiamy wypracowany projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 sporządzony na wzorze Programu będącego Zał. do projektu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz COM(2018) 375.

Realizując europejską zasadę partnerstwa, programowanie RPO WM 2021-2027 oparte jest na wielopoziomowym systemie rządzenia oraz zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych. W sierpniu br. dokument został przedłożony partnerom społeczno-gospodarczym do konsultacji. Dobór do współpracy właściwych partnerów społeczno-gospodarczych odbył się zgodnie z metodyką wyboru. Zaangażowane zostały reprezentatywne organizacje, a Instytucja Zarządzająca skorzystała ze współpracy, wykorzystując w programowaniu praktyczną wiedzę i doświadczenie partnerów zgodnie z ich ramami instytucjonalnymi i prawnymi.

8 grudnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację w sprawie postępu prac nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027. ZWM zaakceptował tabelaryczne, zbiorcze zestawienie zawierające uwagi partnerów społeczno-gospodarczych wraz ustosunkowaniem się Instytucji Zarządzającej do wniesionych uwag.

PROGRAM

FEM 2021-2027

Załączniki

  • zip   0.92 MB
Plik zip 0.20 MB

Data publikacji 11.12.2020

Skip to content