Do 21 sierpnia przedłużamy nabór wniosków na budowę i przebudowę infrastruktury transportu publicznego

Do 21 sierpnia przedłużamy nabór wniosków na budowę i przebudowę infrastruktury transportu publicznego

27.06.2024

Więcej czasu na przygotowanie i złożenie wniosku na projekty poprawiające transport publiczny w regionie warszawskim. Nowy termin składania wniosków to 21 sierpnia 2024 r. Wykorzystaj te dodatkowe dni na dopracowanie projektu, który będzie dotyczył budowy nowych przystanków, modernizacji istniejącej infrastruktury oraz wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla mieszkańców.

Budżet konkursu wynosi ponad 145,6 mln zł, a środki pochodzą z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Wnioski można składać w wersji elektronicznej do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Nabór prowadzony jest w ramach Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typ projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Na jakie działania z zakresu infrastruktury transportu publicznego można uzyskać dofinansowanie?

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich możliwe będą inwestycje w zakresie:

  • Budowy i przebudowy infrastruktury przystankowej wraz z wyposażeniem;
  • Infrastruktury niezbędnej dla eksploatacji, utrzymania i obsługi taboru transportu publicznego wraz z niezbędnymi urządzeniami, budowa i przebudowa węzłów przesiadkowych, w tym obiektów P&R;
  • Systemów cyfrowych dla transportu publicznego i bezemisyjnej mobilności, w tym szczególnie w zakresie integracji taryfowej i wdrożenia koncepcji „Mobilność jako usługa” (MaaS).

Obiekty P&R (Park and Ride) będą wspierane tylko, jeśli są zlokalizowane z dala od centrów miast i zintegrowane z transportem publicznym. W miastach powyżej 50 tys. mieszkańców wsparcie dla tych obiektów będzie możliwe, jeśli są poza obszarem śródmieścia określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Ważne!

Projekt musi być zgodny ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+.
Projekt powinien być zintegrowany, co oznacza, że musi być zgodny z celami rozwoju obszaru funkcjonalnego objętego instrumentem ZIT oraz mieć wpływ na rozwiązanie wspólnych problemów rozwojowych. Oznacza to, że projekt musi mieć wpływ na więcej niż jedną gminę w MOF i być uzasadniony zarówno w części diagnostycznej, jak i kierunkowej strategii. Aby uzyskać status zintegrowanego projektu, musi spełnić przynajmniej jeden z dwóch warunków:

jest projektem partnerskim w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej;

deklarowany jest wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy projektu, np. wspólne wykorzystanie stworzonej w ramach projektu infrastruktury

Region Warszawski stołeczny (RWS)

Przypominamy, że Region Warszawski stołeczny tworzą powiaty: m.st. Warszawa, legionowski, miński, otwocki, wołomiński, nowodworski, grodziski, piaseczyński, pruszkowski i warszawski zachodni.

Czas trwania naborów i sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do 21 sierpnia 2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu, natomiast partnerem wnioskodawca może być w dowolnej liczbie projektów

Warunki finansowe:

Maksymalne dofinansowanie dla RWS wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, z minimalnym wymaganym wkładem własnym także na poziomie 50%. Zarówno maksymalna, jak i minimalna wartość dofinansowania nie zostały określone w konkursie.

Kontakt i dodatkowe informacje

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie konkursu FEMA.03.02-IP.01-040/24 dla RWS. W przypadku pytań skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content