Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych – trwa nabór wniosków

Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych – trwa nabór wniosków

29.01.2024

Do 15 kwietnia trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych na Mazowszu. Beneficjenci czekali na taką możliwość wiele lat. Inwestycje w drogi są gwarantem lepszej jakości podróżowania i życia mieszkańców regionu. I taki jest właśnie cel trwającego konkursu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski w wersji elektronicznej, a pula dostępnych środków wynosi aż 143 mln zł.

Znaczenie dróg w życiu mieszkańców

Drogi w lokalnym systemie transportu odgrywają kluczową rolę. To drogi, którymi mieszkańcy codziennie dojeżdżają do szkoły, do pracy, odwiedzają rodzinę i przyjaciół, jadą do sklepu czy do lekarza. Drogi mają wpływ na naszą codzienność. I ważne, żeby były proste, bezpieczne, odpowiednio oznakowane i dostosowane do potrzeb mieszkańców. W rozwoju mazowieckich dróg gminnych i lokalnych pomagały fundusze europejskie. Pieniądze z programu regionalnego pozwoliły wybudować lub przebudować blisko 190 km dróg na Mazowszu.

Teraz kolejna szansa przed beneficjentami, bo trwa konkurs z Działania 4.1 Transport regionalny i lokalny, typ projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego w Regionie Mazowieckim Regionalnym (RMR). Wnioski można składać do 15 kwietnia 2024 r.

Budowa nowych dróg to wyzwanie dla samorządów. Zarówno finansowe, jak i logistyczne. Dzięki Unii Europejskiej możemy zainwestować aż 143 mln zł w poprawę siatki połączeń w mazowieckich gminach i powiatach. To doskonała wiadomość dla mieszkańców, którzy oczekują trwałej, lokalnej infrastruktury drogowej

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla Ilona Soja-Kozłowska, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Nowe drogi to rozwój regionu

Należy pamiętać, że planowane inwestycje w ramach konkursu muszą wynikać z Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 r. lub odpowiedniego dokumentu planowania transportu na poziomie lokalnym. W przypadku inwestycji realizowanych na obszarach miejskich, inwestycje te będą musiały być spójne z właściwymi Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, a jeśli nie są one wymagane – z innymi właściwymi dokumentami planowania mobilności miejskie.

Na dofinansowanie mogą liczyć działania z zakresu budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych, ale  inwestycje muszą spełniać następujące wytyczne: muszą stanowić bezpośrednie połączenia do:

  • sieci TEN-T,
  • węzłów transportowych,
  • obiektów P+R,
  • dworców i stacji kolejowych,
  • lotnisk
  • terenów inwestycyjnych,
  • terminali intermodalnych,
  • centrów logistycznych,
  • przejść granicznych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest również założenie, że inwestycje drogowe realizowane na obszarach miast nie mogą obejmować budowy nowych, ani zwiększać pojemności lub przepustowości istniejących dróg lub parkingów. Dodatkowo nie mogą przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego w obszarach miejskich. Ograniczenie to nie dotyczy obwodnic i obiektów P+R.

Inwestycje chroniące środowisko

Realizowane projekty w zakresie infrastruktury drogowej muszą zapewniać retencję i podczyszczanie wód opadowych poprzez wykorzystanie zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie. Rozwiązanie to powinno być zastosowane tam, gdzie jest to technicznie możliwe.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządcy dróg publicznych. Przypominamy, że beneficjent składa wniosek wyłącznie w formie cyfrowej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Czas trwania naboru i finansowanie

Konkurs już trwa od 29 grudnia 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r. Pula dostępnych środków wynosi 143 071 500,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów RMR wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalne dofinansowanie dla projektu wynosi 25 mln zł. Projekt może być realizowany w partnerstwie.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content