Wykaz programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

Komunikat 21 marca 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że 21 marca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę Nr 438/23 w sprawie Regulaminu prowadzenia wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (IZ FEM 2021-2027) prowadzi i na bieżąco aktualizuje Wykaz gminnych programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono weryfikację z wynikiem pozytywnym.

IZ  FEM 2021-2027 określiła w Regulaminie zasady wpisu oraz wykreślenia gminnego programu rewitalizacji z Wykazu.

Po 31 grudnia 2023 r. tracą swoją ważność programy rewitalizacji przygotowane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych będą mogły być prowadzone wyłącznie na podstawie gminnych programów rewitalizacji (GPR) opracowanych na podstawie Ustawy o rewitalizacji.

W związku z powyższym Wykaz programów rewitalizacji dla perspektywy 2014-2020 będzie obowiązywał tylko do końca 2023 r. Znajdujące się w nim GPR z terminem realizacji po 2023 r. zostaną automatycznie przeniesione do Wykazu przyjętego Uchwałą ZWM z dnia 21 marca 2023 r.

Zachęcamy Gminy do kontynowania procesu rewitalizacji poprzez opracowanie gminnych programów rewitalizacji.

Komunikat 02.06.2021

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w najbliższych dniach zostanie zaktualizowany Wykaz programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Zostaną z niego wykreślone wszystkie programy rewitalizacji, których horyzont czasowy upłynął 31.12.2020 r. Jednocześnie zachęcamy Gminy do kontynowania procesu  rewitalizacji poprzez Gminne programy rewitalizacji.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 określiła zasady wpisu lub wykreślenia programu rewitalizacji z Wykazu.

Zapraszamy gminy do składania Wniosków o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Skip to content