Wykaz ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

25.05.2023

  • Uchwała  805/407/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wykazu ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

https://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-80540723-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-05-09.htmlhttps://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-178136422-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2022-11-29.html

Zapisy archiwalne:

  • Uchwała 1781/364/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2022 r.

Zgodnie z zapisami art. 131 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, instytucja, która prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818), w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wdrożeniowej może wpisać danego kandydata na eksperta widniejącego w wykazie w dniu wejścia w życie ww. ustawy, do prowadzonego przez siebie wykazu ekspertów na lata 2021-2027.

Realizując zapisy ustawy wdrożeniowej Uchwałą Nr 1781/364/ 22 z dnia 29 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził  „wykaz ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027” – przepisując ekspertów do dziedziny, która odpowiada zakresem dziedzinie, w ramach której był on wpisany do „Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.

https://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-178136422-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2022-11-29.html

Skip to content