Do 17 lipca wydłużamy naboru wniosków na projekty z zakresu poprawy dostępności szkół w regionie warszawskim stołecznym

Do 17 lipca wydłużamy naboru wniosków na projekty z zakresu poprawy dostępności szkół w regionie warszawskim stołecznym

21.05.2024

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, konkurs na dostosowanie szkół do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) został przedłużony. Beneficjenci, którzy jeszcze pracują nad swoimi wnioskami na poprawę dostępności szkół w regionie warszawskim stołecznym, mają czas do 17 lipca 2024 r.

Konkurs odbywa się w ramach Działania 5.2 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami w ZIT, typ projektów: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie na poprawę dostępności szkół?

Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane na obszarze regionu warszawskiego stołecznego (RWS) poprzez ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (jednostki samorządu terytorialnego z regionu warszawskiego stołecznego i jednostki organizacyjne tych JST);
  • Instytucje nauki i edukacji (szkoły i inne placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące).

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu poprawę dostępności szkół prowadzących kształcenie ogólne (na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym). Ze wsparcia wyłączona jest edukacja przedszkolna. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 31 mln zł.

Dofinansowanie udzielane będzie na działania z zakresu:

  • przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub adaptacji istniejącej infrastruktury dydaktycznej, w tym sal gimnastycznych, służącej zwiększeniu jej dostępności dla uczniów ze SPE, w tym także w zakresie wyposażenia (jako niezbędny i uzupełniający element projektu);
  • budowy nowej, dostępnej dla uczniów ze SPE infrastruktury, jedynie wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej infrastruktury, lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo.

Ważne:

Specjalne potrzeby edukacyjne rozumiane są jako potrzeby wynikające m.in. z: niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania, szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodzin lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, uchodźstwem wywołanym agresją lub działaniami wojennymi.

Czas trwania konkursu na poprawę dostępności szkół i sposób składania wniosków:

Konkurs już trwa od 11 kwietnia 2024 r. Nowy termin zakończenia naboru to 17 lipca 2024 r. 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy za pomocą systemu MEWA 2.0. 

Regulamin i załączniki

Dokumentacja znajduje się na stronie naboru FEMA.05.02-IP.01-026/24

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content