Wsparcie regionów UE zagrożonych spadkiem liczby pracowników – Talent Booster Mechanism

21.09.2023

Talent to umiejętności, które należy pielęgnować i wspierać. Skutkuje to nie tylko rozwojem osobistym, ale też wzrostem produktywności i innowacyjności całych zespołów, a nawet społeczności. 

Obecnie, różne regiony Unii Europejskiej doświadczają dużych zmian demograficznych. Aby przeciwdziałać ich negatywnym skutkom, z inicjatywy Komisji Europejskiej, został uruchomiony specjalny „mechanizm wspierania talentów” – Talent Booster Mechanism.

Jest to pierwsza kluczowa inicjatywa  Europejskiego Roku Umiejętności, który ma nadać nowy impuls w zakresie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji, oferując rozwiązania dostosowane do zróżnicowanych potrzeb regionów.

Zidentyfikowano 46 regionów w UE, które obecnie znajdują się w pułapce rozwoju talentów (development trap). Mierzą się one z coraz większym spadkiem liczby pracowników zdolnych do pracy oraz niskim odsetkiem osób posiadających wykształcenie wyższe. Ta grupa regionów stanowi 16% populacji całej UE. W kontekście Polski, problem ten dotyczy województwa łódzkiego.

Drugą grupę tworzy 36 regionów zidentyfikowanych jako zagrożone wpadnięciem w pułapkę rozwoju talentów w przyszłości. Grupa ta stanowi 13% populacji UE. Wśród nich znalazły się następujące polskie regiony: województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie (z wyłączeniem regionu stołecznego), lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, opolskie.

Talent Booster Mechanism będzie wspierał regiony UE dotknięte przyspieszonym spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym. Organizowane będą szkolenia oraz inne działania mające pomóc w pozyskaniu lub utrzymaniu pracowników oraz w rozwijaniu umiejętności i kompetencji niezbędnych do radzenia sobie ze skutkami zmian demograficznych.

Więcej informacji na temat Mechanizmu Wzmacniania Talentów dostępnych jest na stronie komisji europejskiej 


Skip to content