Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – ogłaszamy wyniki konkursu

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – ogłaszamy wyniki konkursu

23.08.2023

Unia Europejska dba o potrzebujących mieszkańców Mazowsza. W ramach konkursu 11 projektów otrzyma dofinansowania na realizację działań poprawiających dostępność usług społecznych. Dzięki funduszom europejskim zwiększy się liczba miejsc, w których świadczone są usługi opiekuńcze lub asystenckie. Pomoc otrzymają również rodziny zagrożone dysfunkcją, a także dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej. Kwota przeznaczona na te działania wyniesie ponad 4,3 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Nabór wniosków konkursowych został przeprowadzony w maju 2023 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

W ramach konkursu z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, wsparcie z Unii Europejskiej otrzyma 11 beneficjentów o łącznej kwocie ponad 4,3 mln zł.

Wyniki konkursu – ponad 4,3 mln zł na pomoc

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej lub młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz wszystkie osoby zagrożone wykluczeniem zasługują na wsparcie i równe szanse w dostępie do usług społecznych. W ramach konkursu dofinansowane zostaną działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez m.in. zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub asystenckich czy też rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę. Pomoc otrzymają także dzieci, młodzież i rodziny zagrożone dysfunkcją. Dzięki funduszom europejskim realizowane będą  działania prewencyjne, ograniczające umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej oraz rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej.

Ze wsparcia funduszy europejskich skorzystają m.in. mieszkańcy subregionu ostrołęckiegociechanowskiego oraz płockiego.

Wyniki naboru znajdują się na stronie naboru


Skip to content