Wsparcie na rzecz rozwoju usług społecznych – ogłaszamy nabór!

Wsparcie na rzecz rozwoju usług społecznych – ogłaszamy nabór!

10.05.2024

Fundusze Europejskie umożliwią rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. Dofinansowanie pozwoli m.in. na rozwój usług opiekuńczych i asystenckich, a także wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych oraz umożliwienie transportu indywidualnego osobom z trudnościami w zakresie mobilności. Kwota przeznaczona na te działania dla regionu mazowieckiego regionalnego wynosi ponad 26,2 mln zł, w tym ponad 23,4 mln zł z Unii Europejskiej. Z kolei dla regionu warszawskiego stołecznego wsparcie wynosi ponad 6,6 mln zł, w tym ponad 3,5 mln z Unii Europejskiej. Nabór wniosków potrwa do 5 czerwca 2024 roku. Nabór ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Nabory dla regionu warszawskiego stołecznego oraz mazowieckiego regionalnego odbywają się w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • Przedsiębiorstwa,
 • Administracja publiczna,
 • Instytucje wspierające biznes,
 • Partnerstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Instytucje nauki i edukacji,
 • Partnerzy społeczni,
 • Służby publiczne.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu można pozyskać wsparcie na realizację działań z zakresu rozwoju usług społecznych. Wsparcie dotyczy wyłącznie usług świadczonych w społeczności lokalnej. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej możliwe do zrealizowania będą m.in. poniższe działania:

 • Rozwój usług opiekuńczych, świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i całodobowych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami;
 • Umożliwienie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności, wyłącznie jako elementu wsparcia pod warunkiem kompleksowości usługi opiekuńczej;
 • Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa;
 • Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych na podstawie indywidualnych planów usamodzielniania z wykorzystaniem mieszkalnictwa wspomaganego, usług opiekuńczych, asystentury osobistej, kręgów wsparcia i innych usług specjalistycznych;
 • Sfinansowanie działań placówkom świadczącym opiekę instytucjonalną pozwalających na rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych w społeczności lokalnej (o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej);
 • Szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym zamiana/dostosowanie kompetencji pracowników placówek całodobowych w działaniach na rzecz opieki środowiskowej;

Szczegółowe informacje o naborach znajdują się na stronach:

Finansowanie naboru

Kwota przeznaczona na te działania dla regionu mazowieckiego regionalnego wynosi ponad 26,2 mln zł, w tym ponad 23,4 mln zł z Unii Europejskiej. Z kolei dla regionu warszawskiego stołecznego wsparcie wynosi ponad 6,6 mln zł, w tym ponad 3,5 mln z Unii Europejskiej.

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 10.05.2024 r. do 05.06.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content