Więcej czasu na złożenie wniosków o Fundusze Europejskie na edukację zawodową uczniów z Mazowsza

Więcej czasu na złożenie wniosków o Fundusze Europejskie na edukację zawodową uczniów z Mazowsza

30.08.2023

Jeśli zajmujesz się edukacją zawodową młodzieży, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Aż do 29 września wydłużony został termin składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu kształcenia zawodowego. Dzięki pomocy z Unii Europejskiej uczniowie skorzystają z praktyk, zajęć dodatkowych, kursów oraz pomocy w planowaniu swojej przyszłości zawodowej. Dotacje na ten cel pochodzą z programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Unia Europejska wspiera kształcenie zawodowe uczniów

Fundusze z Unii Europejskiej pomogą w realizacji programów rozwojowych skierowanych do uczniów mazowieckich szkół. Tego rodzaju wsparcie umożliwi:

  • rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (np.: organizacja staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych, kursów przygotowawczych do egzaminów maturalnych, czeladniczych i mistrzowskich, wsparcie uczniów i słuchaczy w przygotowaniu do uzyskania uprawnień zawodowych, tworzenie klas patronackich);
  • kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności potrzebnych na rynku pracy, w tym również w obszarach zawodów związanych z zieloną gospodarką i przemysłem 4.0 (np. projekty edukacyjne, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, działania rozwijające uzdolnienia u uczniów, nowe programy nauczania, koła zainteresowań, czy warsztaty i laboratoria dla uczniów);
  • prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz przeszkolenie w tym zakresie nauczycieli, pedagogów i psychologów;
  • wyposażenie szkolnych pracowni do zajęć praktycznych (jako element projektu).

Kto może ubiegać się o Fundusze Europejskie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące szkoły (np. samorządy) lub inne podmioty posiadające minimum 3-letnie doświadczenie w kształceniu zawodowym w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę.

Dwa odrębne konkursy dla obszaru stołecznego i regionalnego

Region warszawski stołeczny (numer konkursu: FEMA.07.02-IP.01-007/23):

  • Subregiony: Warszawa, warszawski-wschodni i warszawski-zachodni
  • Pula środków: 28,9 mln zł
  • Maksymalne dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowalnych

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dla regionu stołecznego (FEMA.07.02-IP.01-007/23)

Region mazowiecki regionalny (numer konkursu FEMA.07.02-IP.01-008/23):

  • Pula środków: 9,4 mln zł
  • Maksymalne dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowalnych

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dla obszaru regionalnego (FEMA.07.02-IP.01-008/23)

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Na dofinansowanie mają szansę tylko projekty zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Karta jest unijnym dokumentem chroniącym prawa obywateli. Dokument odnosi się do sześciu wymiarów życia każdego z nas: godności, wolności, równości, solidarności, praw obywatelskich oraz wymiaru sprawiedliwości. Planując projekt pomocne będą Wytyczne dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (zwłaszcza załącznik nr 3).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinasowanie należy przesłać w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/ Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu dostępne są w zakładce „Instrukcja użytkownika”.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię:
801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu
w zakładce Punkty informacyjne.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekracza 8 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.  Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.w zakładce Fundusze Europejskie na lata 2021-2027).

Gdzie szukać informacji?


Skip to content