Unieważnienie naboru nr FEMA.02.04-IP.01-021/24 w ramach Działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na obszarach zurbanizowanych poprzez zastosowanie zielonej i błękitnej infrastruktury

07.05.2024

Na mocy punktu 17.2. regulaminu wyboru projektów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej FEM 2021 – 2027 unieważniła nabór nr FEMA.02.04-IP.01-021/24 w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na obszarach zurbanizowanych poprzez zastosowanie zielonej i błękitnej infrastruktury.

Przyczyną unieważnienia było niezłożenie żadnego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ww. naboru.


Skip to content