Trwa nabór ekspertów zewnętrznych do oceny projektów z dofinansowaniem z UE

Trwa nabór ekspertów zewnętrznych do oceny projektów z dofinansowaniem z UE

09.09.2023

Do 20 września 2023 roku eksperci zainteresowani oceną projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 mogą ubiegać się o wpis do Wykazu ekspertów. Uchwałę w sprawie zasad wyboru ekspertów podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego. Obszary, w których poszukiwani są eksperci są zróżnicowane, kandydaci mogą wybierać m.in. obszary nauki, medycyny czy mobilności miejskiej.

Warunki uczestnictwa w naborze

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  • ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem stosownie do roli, jaką ma pełnić,
  • posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w dziedzinie objętej FEM 2021-2027,
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe: wiedzę i umiejętności lub wymagane uprawnienia w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, przy czym doświadczenie może obejmować aspekty techniczne, finansowe, ekonomiczne lub środowiskowe,
  • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji FEM 2021-2027,
  • nie jest pracownikiem IZ lub Instytucji Pośredniczącej FEM 2021-2027,
  • posiada znajomość Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Strategii Rozwoju Ponadlokalnego przyjętych przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa w stopniu wystarczającym do oceny projektów realizowanych w ramach ZIT w perspektywie finansowej 2021-2027.

Ścieżka zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta należy przesłać wyłącznie w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, ul. Bertolta Brechta 7, 03-472 Warszawa z dopiskiem „Nabór na ekspertów FEM 2021-2027”.

Więcej informacji o naborze na ekspertów znajduje się na stronie ogłoszenia


Skip to content