Startuje konkurs na działania z zakresu poprawy dostępności szkół w regionie mazowieckim regionalnym

Startuje konkurs na działania z zakresu poprawy dostępności szkół w regionie mazowieckim regionalnym

12.04.2024

Już od 12 kwietnia beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów z zakresu dostosowania szkół do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Projekty w ramach konkursu mogą być realizowane wyłącznie na terenie regionu mazowieckiego regionalnego. Dofinansowanie umożliwi m.in. przebudowę, rozbudowę bądź adaptację istniejącej infrastruktury dydaktycznej, w tym sal gimnastycznych. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 90 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 22 maja br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane na obszarze regionu mazowieckiego regionalnego (RMR). Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • szkoły i inne placówki systemu oświaty.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu beneficjenci z regionu mazowieckiego regionalnego mają możliwość pozyskać dofinansowanie na działania z zakresu dostosowania infrastruktury szkolnej do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja tych inwestycji wpłynie na równość szans w dostępie do edukacji, a także znacząco podniesie komfort wszystkich użytkowników placówek

Zdjęcie sylwetki

– podkreśliła Pani Ilona Soja-Kozłowska, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu poprawę dostępności szkół prowadzących kształcenie ogólne (na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.) Ze wsparcia wyłączona jest edukacja przedszkolna. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 90 mln zł.

Dofinansowanie udzielane będzie na działania z zakresu:

  • przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub adaptacji istniejącej infrastruktury dydaktycznej, w tym sal gimnastycznych, służącej zwiększeniu jej dostępności dla uczniów ze SPE, w tym także w zakresie wyposażenia (jako niezbędny i uzupełniający element projektu);
  • budowy nowej, dostępnej dla uczniów ze SPE infrastruktury, jedynie wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej infrastruktury lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo.

Ważne:

Specjalne potrzeby edukacyjne rozumiane są jako potrzeby wynikające m.in. z: niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania, szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodzin lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, uchodźctwem wywołanym agresją lub działaniami wojennymi.

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 12.04.2024 r. do 22.05.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Szczegóły znajdują się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content