Od 11 lipca — start konkursu na rozwój edukacji zawodowej w regionie warszawskim

Od 11 lipca — start konkursu na rozwój edukacji zawodowej w regionie warszawskim

10.07.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza rozpoczęcie konkursu, który ma na celu podniesienie jakości edukacji zawodowej w regionie warszawskim stołecznym. Nabór projektów rozpocznie się 11 lipca 2024 r. i potrwa do 18 września 2024 r. Nie przegap okazji na dofinansowanie projektów edukacyjnych, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość kształcenia zawodowego w naszym regionie! 

Nowoczesna infrastruktura edukacyjna 

Projekty objęte wsparciem będą ukierunkowane na modernizację bazy techniczno-dydaktycznej szkół zawodowych, poprawę wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu oraz tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Konkurs ma na celu wzmocnienie jakości i konkurencyjności kształcenia zawodowego w regionie warszawskim stołecznym, szczególnie w branżach kluczowych z punktu widzenia zapotrzebowania regionalnego rynku pracy. 

Typy projektów 

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie będą mogły realizować projekty w następujących obszarach: 

  • Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa branżowego. 
  • Poprawa wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu. 
  • Stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. 
  • Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe. 
  • Wsparcie infrastruktury kształcenia ustawicznego obejmującego kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych. 

Zasady wsparcia edukacji branżowej

Projekty będą realizowane w oparciu o istniejącą bazę lokalową, z możliwością budowy nowych obiektów w wyjątkowych sytuacjach. W ramach naboru wspierana będzie infrastruktura szkół ponadpodstawowych, techników oraz szkół policealnych prowadzących kształcenie zawodowe, co zapewni nowoczesne warunki do nauki. Ponadto wszystkie działania będą zgodne z wymogami Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, co jest kluczowe dla zapewnienia dostępności i równych szans dla wszystkich. 

Inwestycje będą skierowane głównie na branże kluczowe dla regionalnego rynku pracy, z wyłączeniem szkół artystycznych i wyższych szkół kształcenia zawodowego. 

Kto może złożyć wniosek? 

Uprawnieni do składania wniosków są: 

  • Jednostki samorządu terytorialnego RWS i ich jednostki organizacyjne 
  • Instytucje nauki i edukacji, w tym szkoły i inne placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące 

Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu. 

Szczegóły finansowe 

Pula środków na nabór wniosków wynosi 15 853 760 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu to 7 500 000 PLN, przy czym poziom dofinansowania wynosi do 50% wydatków kwalifikowalnych. Organy prowadzące szkoły zlokalizowane w powiatach regionu warszawskiego stołecznego, gdzie wartość wskaźnika „P” jest niższa niż 714,28 PLN, mogą ubiegać się o dodatkowe środki z budżetu państwa do wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych. 

Jak złożyć projekt?

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej za pomocą systemu obsługi wniosków MEWA 2.0 do 18 września 2024 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie naboru FEMA.05.04-IP.01-043/24 w ZIT

Pytania i pomoc 

Jeśli masz pytania dotyczące konkursu, skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub zadzwoń na infolinię: 801 101 101. 


Skip to content