Od 12 lipca rusza konkursu na modernizację infrastruktury edukacji zawodowej na Mazowszu

Od 12 lipca rusza konkursu na modernizację infrastruktury edukacji zawodowej na Mazowszu

11.07.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza rozpoczęcie konkursu, który ma na celu podniesienie jakości edukacji zawodowej w regionie Mazowieckim regionalnym (RMR). Nabór projektów rozpocznie się 12 lipca 2024 r. i potrwa do 16 września 2024 r. Nie przegap okazji na dofinansowanie projektów edukacyjnych, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość kształcenia zawodowego w naszym regionie!

Nowoczesna infrastruktura edukacji zawodowej

Projekty objęte wsparciem będą ukierunkowane na modernizację bazy techniczno-dydaktycznej szkół zawodowych, poprawę wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu oraz tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Konkurs ma na celu wzmocnienie jakości i konkurencyjności kształcenia zawodowego w regionie mazowieckim, szczególnie w branżach kluczowych z punktu widzenia zapotrzebowania regionalnego rynku pracy.

Typy projektów

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie będą mogły realizować projekty w następujących obszarach:

  • Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa branżowego.
  • Poprawa wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu.
  • Stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
  • Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe.
  • Wsparcie infrastruktury kształcenia ustawicznego obejmującego kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.

Zasady wsparcia

Projekty będą realizowane w oparciu o istniejącą bazę lokalową, z możliwością budowy nowych obiektów w wyjątkowych sytuacjach. W ramach naboru wspierana będzie infrastruktura szkół ponadpodstawowych, techników oraz szkół policealnych prowadzących kształcenie zawodowe, co zapewni nowoczesne warunki do nauki. Ponadto wszystkie działania będą zgodne z wymogami Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, co jest kluczowe dla zapewnienia dostępności i równych szans dla wszystkich.

Inwestycje będą skierowane głównie na branże kluczowe dla regionalnego rynku pracy, z wyłączeniem szkół artystycznych i wyższych szkół kształcenia zawodowego.

Kto może złożyć wniosek?

Uprawnieni do składania wniosków są:

  • szkoły i inne placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące

Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Szczegóły finansowe

Pula środków na nabór wniosków wynosi 32 564 480,00 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu to 7 500 000 PLN, przy czym poziom dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych.

Złóż wniosek i popraw jakość edukacji zawodowej

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej za pomocą systemu obsługi wniosków MEWA 2.0 do 16 września 2024 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie naboru FEMA.05.03-IP.01-044/24 dla RMR.

Pytania i pomoc

Jeśli masz pytania dotyczące konkursu, skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub zadzwoń na infolinię: 801 101 101.


Skip to content