Przedłużamy nabór wniosków na szlaki tematyczne i produkty turystyczne na Mazowszu do 7 sierpnia 2024 r.

Przedłużamy nabór wniosków na szlaki tematyczne i produkty turystyczne na Mazowszu do 7 sierpnia 2024 r.

20.06.2024

Termin zakończenia składania wniosków w ramach konkursu 5.7 Kultura i turystyka, typ projektu: Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne został przedłużony. Nowy termin to 7 sierpnia 2024 r. Konkurs, finansowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Celem jest wspieranie projektów przyczyniających się do modernizacji i rozwoju turystyki w regionie Mazowieckim. Nabór dedykowany jest projektom wynikającym z Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR).

Co można dofinansować?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które wpisują się w poniższe kategorie:

 1. Modernizacja szlaków turystycznych
Projekty wynikające z Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR).
Modernizacja systemów oznakowania szlaków turystycznych.
Wyposażenie szlaków w infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Utrzymanie terenów biologicznie czynnych i ochrona terenów otwartych.
 1. Rozwój oferty turystycznej
Poprawa obsługi ruchu turystycznego oraz promocja istniejących szlaków.
Wprowadzenie innowacji i cyfryzacja w ramach przemysłu turystycznego.
 1. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Projekty mające na celu zwiększenie włączenia społecznego poprzez uniwersalne projektowanie przestrzeni.
 1. Zrównoważona turystyka
Tworzenie miejsc pracy i zwiększanie zatrudnienia, szczególnie dla społeczności w trudnej sytuacji.

Wszystkie działania muszą być zgodne z European Green Deal, New European Bauhaus, zasadami zrównoważonego rozwoju (SDGs) oraz gospodarką obiegu zamkniętego.

Kto może aplikować?

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego.
 • Instytucje kultury i sportu (publiczne i niepubliczne).
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu JST.
 • Kościoły i związki wyznaniowe.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Lokalne Grupy Działania

W ramach naboru każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu, z wyjątkiem wnioskodawców, którzy znajdują się w obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), realizowaną przez Lokalną Grupę Działania (LGD). Obszar ten może obejmować zarówno tereny regionu mazowieckiego (RMR), jak i regionu warszawskiego (RWS). W przypadku planowania realizacji przedsięwzięcia na dwóch obszarach – RMR i RWS – taki wnioskodawca może złożyć dwa wnioski: jeden dla części przedsięwzięcia zlokalizowanej na RMR oraz drugi dla części zlokalizowanej na RWS.

Warunki finansowe

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu dla obszaru RWS oraz 85% dla obszaru RMR.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000 PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 5 000 000 PLN.

Możliwe jest realizowanie projektów w partnerstwie.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać od 14 maja 2024 r. do 7 sierpnia 2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. Szczegółowa dokumentacja dostępna jest na stronie naboru FEMA.05.07-IP.01-039/24 dla regionu RWS i RMR.

Masz pytania dotyczące tego konkursu?

Skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub zadzwoń na infolinię:

801 101 101.


Skip to content