Pożyczka Jessica2 na rewitalizację

Zapraszamy do ubiegania się o pożyczki na rewitalizację w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Rolę pośrednika finansowego zgodnie z umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczka Jessica2 na rewitalizację

 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu nawet do 20 mln zł
 • dla MŚP, JST, TBS, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe; jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS),
 • instytucje kultury i instytucje edukacyjne,
 • instytucje rynku pracy,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Cel finansowania:

Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które wynikają bezpośrednio z obowiązujących Programów rewitalizacji (znajdują się na liście projektów głównych lub przedsięwzięć uzupełniających / pozostałych, które mogą być określone obszarowo tj. obszarem rewitalizacji i tematycznie). Ich celem jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów, w tym nadanie nowej lub przywrócenie starej funkcji, obejmujące m.in. rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej, w tym:

 • zagospodarowanie/zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych;
 • rewaloryzację, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejącej zabudowy oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych (ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej), w tym remont istniejących budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich;
 • odnowę tkanki mieszkaniowej jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Zalety:

 • oprocentowanie stałe lub zmienne (decyzja inwestora), obliczane na bazie stopy referencyjnej NBP (w chwili obecnej 1,5%), pomniejszenie o tzw. wskaźnik społeczny (max 80%) nie może być niższe niż 0,25%,
 • brak opłat i prowizji,
 • okres spłaty: do 15 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,
 • okres karencji: do 48 miesięcy na czas realizacji i dochodzenia do pełnej sprawności projektu,
 • finansowanie uzupełniające.

Skontaktuj się!

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Programów Europejskich

dpe@bgk.pl

tel.: 22 522 94 10

Skip to content