Poprawa jakości powietrza w gminach Błędów, Klwów i Potworów dzięki funduszom europejskim

Poprawa jakości powietrza w gminach Błędów, Klwów i Potworów dzięki funduszom europejskim

20.02.2024

Gminy Błędów, Klwów oraz Potworów zyskają nowoczesny sprzęt do monitorowania jakości powietrza. Wsparcie z funduszy europejskich pozwoli na zakup nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Planowane jest również przeprowadzenie akcji edukacyjnej skierowanej do lokalnych społeczności. Umowy z beneficjentami podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak oraz Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza wynosi łącznie ponad 980 tys. zł.

Realne działania dla ochrony środowiska na Mazowszu

Ekologia to jeden z priorytetowych obszarów Unii Europejskiej. By ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, które stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i w istotny sposób wpływa na środowisko, konieczne jest podjęcie realnych działań

Powietrze, którym oddychamy, ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Niestety, nadal wiele osób świadomie, bądź nie, ogrzewa swe domy spalając niedozwolone paliwa czy wręcz śmieci. Przekazany przez samorząd Mazowsza sprzęt pozwoli gminom skuteczniej kontrolować jakość powietrza i reagować na zagrożenia

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla marszałek Adam Struzik.

Dzięki dofinansowaniu z UE beneficjenci zyskali możliwość realizacji projektów poprawiających jakość powietrza, m.in. dzięki zakupowi mobilnych laboratoriów z pełnym wyposażeniem, jak pojazdy z napędem elektrycznym lub niskoemisyjnym czy też przyrządów pomiarowych wspomagających kontrole pieców i spalanych w nich paliw.

Bieżąca kontrola stopnia zanieczyszczenia powietrza pozwala wykrywać gospodarstwa domowe, które ogrzewane są paliwami niespełniającymi norm. Dzięki monitoringowi jakości powietrza władze gmin mogą także ostrzegać mieszkańców, gdy stężenia szkodliwych dla zdrowia substancji przekraczają dopuszczalne wartości. Stałe kontrolowanie jakości powietrza to jedno, ale musimy także nasilić działania mające na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie ekologii i prawidłowego ogrzewania domów

Zdjęcie sylwetki

– zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Beneficjentami, którzy skorzystali z tej możliwości są gminy Błędów, Potworów oraz Klwów.

Dzięki funduszom europejskim jednostki samorządowe rozwiną umiejętność monitorowania przestrzegania zakazu spalania odpadów. Dofinansowanie pomoże również w realizacji inicjatyw edukacyjnych podnoszących świadomość mieszkańców na temat zmian klimatycznych

Zdjęcie sylwetki

– wskazała Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Nowoczesny sprzęt dla gmin Błędów, Potworów i Klwów

Projekt obejmuje wyposażenie pracowników Urzędu Gminy w Błędowie w urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw. Do gminy trafi pojazd osobowy o napędzie hybrydowym z zamontowanym urządzeniem do pomiaru jakości powietrza. Ponadto pracownicy zostaną przeszkoleni z obsługi tych urządzeń. W ramach projektu realizowane będą również działania edukacyjne skierowane do mieszkańców, których celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej.

Nowoczesne urządzenia zamontowane na samochodach niskoemisyjnych pozwolą na szybkie monitorowane stężenia cząsteczek stałych (PM1, PM2.5, PM10) oraz zanieczyszczeń gazowych. Zakup mobilnych laboratoriów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Błędów, Potworów i Klwów

– mówi radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Błędów poprzez wyposażenie pracowników Urzędu Gminy w Błędowie w urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw

Beneficjent: Gmina Błędów

Całkowita wartość projektu: 384 799,99 zł

Dofinansowanie z UE: 327 079,99 zł

Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna

Dzięki wsparciu funduszy europejskich, urząd gminy w Klwowie zostanie wyposażony w mobilne laboratorium umożliwiające kontrolę jakości powietrza. Zakupiony zostanie nowy pojazd elektryczny z zamontowanym urządzeniem pomiarowym. Ponadto pracownicy zostaną przeszkoleni z zakresu jego obsługi. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca m.in. gospodarki niskoemisyjnej, szkodliwości zanieczyszczeń powietrza oraz zmian klimatu. Zaplanowano spotkania z lokalną społecznością, publikację artykułów w lokalnych mediach oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej.

Tytuł projektu: Wyposażenie pracowników Urzędu Gminy w Klwowie w urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw

Beneficjent: Gmina Klwów

Całkowita wartość projektu: 384 799,99 zł

Dofinansowanie z UE: 327 079,99 zł

Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna

Urząd gminy w Potworowie otrzyma urządzenia pomiarowe, które umożliwią efektywne monitorowanie zakazów spalania odpadów. Dzięki wsparciu funduszy europejskich zostanie zakupiony pojazd osobowy o napędzie hybrydowym z zamontowanym urządzeniem do pomiaru jakości powietrza. Ponadto pracownicy urzędu zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi tych urządzeń. W ramach projektu realizowane będą również działania edukacyjne skierowane do mieszkańców gminy z zakresu ochrony środowiska.

Tytuł projektu: Wyposażenie pracowników Urzędu Gminy w Potworowie w urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw

Beneficjent: Gmina Potworów

Całkowita wartość projektu: 384 799,99 zł

Dofinansowanie z UE: 327 079,99 zł

Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna


Skip to content