OSP w Przysusze, Borkowicach, Wieniawie, Skrzyńsku, Zychorzynie, Rozwadach i Klwowie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

OSP w Przysusze, Borkowicach, Wieniawie, Skrzyńsku, Zychorzynie, Rozwadach i Klwowie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

21.02.2024

Do mazowieckich OSP trafi 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. To rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W niedzielę umowy z władzami miast i gmin Przysucha, Wieniawa, Gielniów, Klwów oraz prezesami OSP w Borkowicach, w Skrzyńsku i Zychorzynie podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział Leszek Przybytniak, radny województwa mazowieckiego oraz Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu przysuskiego to 11,2 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej

Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W tej perspektywie pieniądze przekażemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo ponad 250 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich. Zależy nam, aby samochody jak najszybciej trafiły do jednostek

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla marszałek Adam Struzik.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski zaznacza, że począteknowego roku w kwestii środków unijnych jest bardzo intensywny.

Zależy nam, aby samochody jak najszybciej trafiły do jednostek, więc niemal każdego dnia podpisujemy umowy z samorządami i jednostkami OSP. Dzięki temu nasze jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami. To ważne wsparcie dla druhen i druhów. W sytuacjach zagrożenia to właśnie oni niosą pomoc mieszkańcom, dlatego zasługują na nowoczesny sprzęt, który nie tylko ułatwi im tę trudną pracę, lecz także zwiększy ich bezpieczeństwo w trakcie służby.

Zdjęcie sylwetki

– Wicemarszałek Rafał Rajkowski zaznacza, że początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest bardzo intensywny.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów

Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni

Zdjęcie sylwetki

– dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wsparcie z Unii Europejskiej na nowe wozy strażackie podniesie bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Nowoczesne pojazdy pozwolą na szybsze i efektywniejsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto dzięki funduszom europejskim w wielu gminach zostaną zrealizowane działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności

Zdjęcie sylwetki

społeczności – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W niedzielę (18 lutego br.) podpisanych zostało kolejnych siedem umów na doposażenie jednostek z subregionu radomskiego. Trafi do nich 11,2 mln zł.

Tym razem wsparcie trafi do jednostek w Przysusze, Borkowicach, Wieniawie, Skrzyńsku, Zychorzynie, Rozwadach i Klwowie, które na zakup siedmiu pojazdów strażackich otrzymały 11,2 mln zł. Nowoczesne wozy to bezpieczeństwo mieszkańców, samych strażaków i ochrona środowisk naturalnego.

– Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak to realna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z powiatu radomskiego

W sumie do subregionu radomskiego trafi wsparcie w wysokości 57 mln zł na zakup 40 wozów strażackich.

11,2 mln złz UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu przysuskiego

Ochotnicza Straż Pożarna w Przysusze zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Planowane jest także przeprowadzenie kampanii edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu. Odbędą się m.in. spotkania z mieszkańcami, a w lokalnych mediach opublikowane zostaną materiały informacyjne.

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem

Beneficjent: Gmina i Miasto Przysucha

Całkowita wartość projektu: 1 717 760,01 zł

Dofinansowanie z UE: 1 460 096,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach pozyska ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz warunki pracy strażaków. Ponadto na terenie gminy planowane jest przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla mieszkańców z zakresu ochrony środowiska.

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Borkowicach

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach

Całkowita wartość projektu: 2 514 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 2 136 900,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Wieniawie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowoczesny wóz umożliwi strażakom bezpieczne i sprawne przeprowadzanie akcji ratowniczych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne z zakresu promowania ekologicznych postaw i nawyków wśród mieszkańców gminy Wieniawa.

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Wieniawie

Beneficjent: Gmina Wieniawa

Całkowita wartość projektu: 2 004 700,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 703 995,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzyńsku zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowoczesny wóz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego, w tym cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000 na terenie gminy. Ponadto podjęte zostaną działania informacyjno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych. W realizację akcji edukacyjnej zaangażowani będą strażacy z OSP Skrzyńsko.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzyńsku

Całkowita wartość projektu: 1 359 999,99 zł

Dofinansowanie z UE: 1 155 999,99 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Zychorzynie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Aktualnie użytkowany sprzęt jest wyeksploatowany i ogranicza możliwości reagowania służb ratowniczych. Nowoczesny wóz usprawni pracę strażaków i skróci czas dojazdu na miejsce akcji ratunkowej. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu ochrony środowiska skierowana do mieszkańców gminy.

Tytuł projektu: Zwiększenie zdolności ratowniczo-gaśniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Zychorzynie poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Zychorzynie

Całkowita wartość projektu: 2 425 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 2 061 250,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Gielniów zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadach. Dzięki dofinansowaniu OSP pozyska nowoczesny wóz, który zwiększy efektywność jednostki oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto podjęte zostaną działania informacyjno-edukacyjne z zakresu świadomości klimatycznej.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadach

Beneficjent: Gmina Gielniów

Całkowita wartość projektu: 1 705 020,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 449 267,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Klwowie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy pojazd usprawni pracę strażaków i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych. Planowane są m.in. spotkania z lokalną społecznością, publikacja materiałów informacyjnych w lokalnych mediach oraz kampania edukacyjna w szkołach na terenie gminy.

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby OSP Klwów Gmina Klwów

Beneficjent: Gmina Klwów

Całkowita wartość projektu: 1 559 800,00zł

Dofinansowanie z UE: 1 325 830,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.


Skip to content