OSP w Kosowie Lackim, Nowej Wsi, Niecieczy, Justynowie i Skrzeszewie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

OSP w Kosowie Lackim, Nowej Wsi, Niecieczy, Justynowie i Skrzeszewie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

06.03.2024

Do mazowieckich OSP trafi 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. To rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Umowy z władzami Kosowa Lackiego, Sokołowa Podlaskiego, Sabni i prezesami OSP w Justynowie oraz Skrzeszewie podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. W spotkaniu wzięła udział Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu sokołowskiego to 7,5 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z całego Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – 253 mln zł na zakup 188 średnich i ciężkich wozów strażackich.

Przypomnę, że w poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze na wozy strażackie. To ważne wsparcie dla powiatu sokołowskiego. Druhowie dbają zarówno o bezpieczeństwo mieszkańców i ich dobytku, jak i o cenne tereny przyrodnicze m.in. obejmujące obszar Natura 2000.

Zdjęcie sylwetki

– Jak podkreśla członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska, UE od lat wspiera mazowieckich strażaków

Zostało podpisanych pięć umów na doposażenie jednostek z subregionu siedleckiego. Do pięciu OSP z powiatu sokołowskiego trafi 7,5 mln zł na zakup pięciu wozów strażackich. W sumie do subregionu siedleckiego trafi wsparcie w wysokości ponad 48 mln zł na zakup 32 wozów strażackich

Początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest obiecujący i bardzo intensywny. Podpisujemy umowy na wsparcie OSP niemal każdego dnia. Dzięki temu nasze mazowieckie jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami

Zdjęcie sylwetki

– zaznacza członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów.

Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni

Zdjęcie sylwetki

– dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wsparcie z Unii Europejskiej na nowe wozy strażackie podniesie bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Nowoczesne pojazdy pozwolą na szybsze i efektywniejsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto dzięki funduszom europejskim w wielu gminach zostaną zrealizowane działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

7,5 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu sokołowskiego

Ochotnicza Straż Pożarna w Kosowie Lackim zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Planowane jest także przeprowadzenie akcji edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu. Odbędą się m.in. spotkania z mieszkańcami, w lokalnych mediach opublikowane zostaną materiały informacyjne, a strażacy z OSP Kosów Lacki zorganizują kampanię edukacyjną w szkołach i przedszkolach.

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim gmina Kosów Lacki

Beneficjent: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Całkowita wartość projektu: 1 615 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 372 750,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim OSP w Nowej Wsi zyska ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. W obrębie działań jednostki znajduje się Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz tereny obejmujące obszar Natura 2000. Ponadto planowane jest przeprowadzenie na terenie gminy kampanii edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska.

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem

Beneficjent: Gmina Sokołów Podlaski

Całkowita wartość projektu: 2 015 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 712 750,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Sabnie zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Niecieczy. Ponadto w ramach projektu przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne z zakresu promowania ekologicznych postaw i nawyków wśród mieszkańców gminy Sabnie.

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP KSRG w Niecieczy

Beneficjent: Gmina Sabnie

Całkowita wartość projektu: 1 927 350,90 zł

Dofinansowanie z UE: 1 638 248,26 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Jednostka OSP w Justynowie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Podjęte zostaną działania informacyjno-edukacyjne z zakresu świadomości klimatycznej. Strażacy OSP w Justynowie przeprowadzą kampanię edukacyjną w szkole, przedszkolu, klubie seniora oraz podczas innych spotkań lokalnej społeczności.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Justynowie

Całkowita wartość projektu: 1 515 000,01 zł

Dofinansowanie z UE: 1 287 750,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Druhowie w Skrzeszewie zyskają średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowoczesny sprzęt pozwoli na lepszą ochronę walorów przyrodniczych gminy należących do obszaru Natura 2000. W ramach projektu zostanie przeprowadzona również kampania edukacyjnej z zakresu dbałości o środowisko, obejmująca m.in. spotkania z lokalną społecznością oraz publikację artykułu w lokalnej prasie.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Skrzeszewie

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzeszewie

Całkowita wartość projektu: 1 814 999,99 zł

Dofinansowanie z UE: 1 542 749,99 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.


Skip to content