Ogłoszenie o naborze ekspertów FEM 2021-2027

09.09.2023

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu ekspertów FEM 2021-2027

Termin składania zgłoszeń:

od  6 września 2023 roku do 20 września 2023 roku.

I. Nabór dotyczy wszystkich dziedzin wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia i jest prowadzony zgodnie z Zasadami wyboru ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (Załącznik nr 1).

II. Warunki uczestnictwa w naborze

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem stosownie do roli, jaką ma pełnić, o której mowa w § 1 ust. 5 lub 7, Zasad w tym:
  • posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w dziedzinie objętej FEM 2021-2027,
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe: wiedzę i umiejętności lub wymagane uprawnienia w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, przy czym doświadczenie może obejmować aspekty techniczne, finansowe, ekonomiczne lub środowiskowe,
  • posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji FEM 2021-2027,
  • nie jest pracownikiem IZ lub Instytucji Pośredniczącej FEM 2021-2027,
  • posiada znajomość Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Strategii Rozwoju Ponadlokalnego przyjętych przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa w stopniu wystarczającym do oceny projektów realizowanych w ramach ZIT w perspektywie finansowej 2021-2027.

III. Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu ekspertów FEM 2021-2027 składa:

 1. wypełniony Formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia, zgłoszenie może dotyczyć jednej lub kilku dziedzin;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie potwierdzone za zgodność oryginałem;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 4. Oświadczenie kandydata na eksperta, iż korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia;
 5. w przypadku ubiegania się o stanowisko eksperta z zakresu Strategii ZIT oraz Strategii Rozwoju Ponadlokalnego przyjętych przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, oceny strategicznej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, kandydat na eksperta dodatkowo załącza kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 lit. e. Zasad.

IV. Sposób składania zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać wyłącznie w formie papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

ul. Bertolta Brechta 7, 03-472 Warszawa

z dopiskiem „Nabór na ekspertów FEM 2021-2027”

Decyduje data nadania przesyłki. Formularze złożone po wskazanym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje związane z naborem kandydatów na ekspertów można uzyskać w Sekretariacie Departamentu, nr telefonu: 22 59 79 751.

V. Informacje dodatkowe:

 1. Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu ekspertów powinna złożyć komplet dokumentów wymaganych
  w Ogłoszeniu (punkt III)
 2. Dokumenty powinny być ułożone według kolejności wymienionej w Ogłoszeniu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę aplikującą (data i podpis),
 3. Nie należy wkładać dokumentów ani w koszulki ani w teczki, nie należy też bindować,
 4. Nie należy załączać żadnych dokumentów potwierdzających dane personalne kandydata na eksperta (np. ksero dowodu osobistego, potwierdzenia zawarcia związku małżeńskiego).

Skip to content