Ochrona przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych – trwa nabór wniosków

Ochrona przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych – trwa nabór wniosków

18.12.2023

Zmiana klimatu jest już odczuwalna na całym świecie. Polityka Unii Europejskiej od lat wspiera działania zwiększające ochronę np. przeciwpowodziową, a także ograniczające skutki suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych. I taki jest właśnie cel trwającego konkursu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Beneficjenci od 14 grudnia mogą składać wnioski w wersji elektronicznej do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wspieranie rozwiązań dla środowiska

Konkurs został ogłoszony w ramach Działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty z zakresu:

  • budowy lub rozbudowy otwartych zbiorników retencyjnych, zbiorników małej retencji wodnej i budowli hydrotechnicznych; będzie to mogła być m.in. przebudowa rowów i kanałów lub tworzenie polderów zalewowych;
  • retencjonowania wód opadowych, zwiększanie lesistości i terenów zielonych;
  • edukacji, dotyczącej zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Wspierane będą projekty o charakterze regionalnym i lokalnym wynikające z potrzeb JST, nie wynikające z miejskich planów adaptacji (MPA) opracowanych dla 44 miast objętych projektem POIiŚ 2014-2020 + Warszawa + Koszalin. Wdrażanie działań z miejskich planów adaptacji (MPA) będzie dofinansowane z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Ze wsparcia wykluczona została budowa dużych wielofunkcyjnych zbiorników wodnych wykorzystywanych m.in. do celów turystycznych i rekreacyjnych, uniemożliwiono również wsparcie dla projektów wymagających odstępstwa od osiągnięcia celów dla jednolitych części wód.

Działania edukacyjne

Beneficjenci, którzy postawią na edukację w ramach realizowanego projektu powinni poruszać tematy związane z konsekwencjami, jakie mogą powodować zmiany klimatu, uświadamiać mieszkańców, co nas czeka jeśli w porę nie zadbamy o ekologię. Akcje edukacyjne powinny także przedstawiać sposoby przeciwdziałania i adaptacji w dobie zmian klimatycznych. Dodatkowo ważna będzie promocja właściwych postaw i zachowań ludzi.

Czas trwania naboru i finansowanie

Konkurs trwa od 14 grudnia 2023 r. do 23 stycznia 2024 r. Pula dostępnych środków wynosi 92 472 375 zł. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi dla RWS – 50% kosztów kwalifikowanych projektu, a dla RMR – 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalne dofinansowanie dla projektu wynosi 12 mln zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać administracja publiczna – jednostki samorządu terytorialnego, służby publiczne – jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne – instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną.

Przypominamy, że beneficjent składa wniosek wyłącznie w formie cyfrowej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content