O środkach unijnych w Żyrardowie. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”

06.09.2023

Czy region żyrardowski będzie aktywnie ubiegał się o środki unijne w ramach nowej perspektywy? To okaże się już niebawem, ruszyły bowiem pierwsze konkursy na unijne dofinansowanie. W poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu otrzymali aż 245 mln zł na 181 projektów. O tym, jak skutecznie wykorzystać wsparcie w obecnej perspektywie, można było dowiedzieć się podczas trwającej dziś w Żyrardowie konferencji „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”.

Region żyrardowski pozyskał 245 mln zł z UE

Już od 19 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej, dzięki czemu mogliśmy zrealizować setki inwestycji w każdym subregionie. Fundusze europejskie wpłynęły na poprawę transportu publicznego, rozwinęły edukację, pomogły w rewitalizacji wielu zabytków, a także wpłynęły na ochronę klimatu. Z efektów zrealizowanych projektów korzystają zaś wszyscy mieszkańcy. W poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu pozyskali aż 245 mln zł unijnej pomocy na 181 projektów. Pozwoliło to na realizację inwestycji o łącznej wartości 400 mln zł. Wymieniać można długo. Oto kilka przykładów:

  • Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa – 31,2 mln zł;
  • Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin (etapy I i II) – 15,1 mln zł;
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – 14,6 mln zł;
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap II – 12,5 mln zł;
  • Termomodernizacja budynków klasztoru Niepokalanów – 8,3 mln zł;
  • Sochaczewski Eko-bus – 6,9 mln zł;
  • Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice – 5,3 mln zł;
  • Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – 5,3 mln zł.

Nowa perspektywa – nowe możliwości

Przed mazowieckimi beneficjentami kolejne możliwości. I to właśnie było tematem przewodnim konferencji regionalnej zorganizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

“Z pomocy Unii Europejskiej skorzystają m.in. samorządy, ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, uczelnie i instytuty badawcze, a także organizacje pozarządowe. Duży nacisk zostanie położony na działania na rzecz środowiska i ograniczania zmian klimatu, a także cyfryzacji”

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla marszałek Adam Struzik.

W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, rozwój niskoemisyjnego transportu czy rozwój opieki zdrowotnej. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków. Po latach było możliwe ubieganie się o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej, ze wsparcia skorzystają także Ochotnicze Straże Pożarne. Główni beneficjenci z subregionu żyrardowskiego to przedsiębiorcy, miasta i gminy, np. Iłów, Sochaczew, Grójec czy Chynów, powiaty takie jak żyrardowski, sochaczewski i grójecki, a także parafie, placówki przedszkolne i szpitale.

“Pierwsze konkursy za nami i już widzimy, że potrzeby wciąż są ogromne, jak choćby dalsze inwestycje w transformację energetyczną, budowę dróg czy pomoc osobom z niepełnosprawnościami i zagrożonych ubóstwem. Dążymy do zrównoważonego rozwoju Mazowsza, a fundusze europejskie  już 19 rok nam pomagają”

Zdjęcie sylwetki

– mówi zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik.

Najbliższe konkursy – Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Typy projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja: 91 534 475 zł

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Typy projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023 r.

Alokacja 59 552 550 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja 44 817 070 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (nabór dla przedsiębiorców)

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 52 935 600 zł

Działanie 2.7 Bioróżnorodność

Typy projektów: Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 48 325 792 zł

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT

Typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza – Alokacja 247 032 800 zł

Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny – Alokacja 53 369 637 PLN

Planowane rozpoczęcie: 15 grudnia 2023

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny

Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych

Planowane rozpoczęcie: 29 grudnia 2023

Alokacja: 145 572 900 PLN

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów

Typy projektów:  Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących

Planowane rozpoczęcie: 29 września 2023

Alokacja: 12 792 770 PLN

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Działanie: 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

Typy projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji,  Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej

Planowane rozpoczęcie: listopad 2023

Alokacja: 42 273 316 PLN

Działanie:8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Typy projektów: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jakości realizowanych usług

Planowane rozpoczęcie: 20 grudnia 2023

Alokacja: 13 233 900 PLN

Działanie: 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich

Typy projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia

Planowane rozpoczęcie: 24 października 2023 r.

Alokacja: 36 393 243 zł

Działanie: 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin

Typy projektów: Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej

Planowane rozpoczęcie: grudzień 2023 r.

Alokacja: 19 362 740 zł


Skip to content